ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد ستایشی اظهری ، حسن میرزاحسینی، مینا محبی، (1397). رابطه حمایت ادراک شده با آمادگی به اعتیاد و پریشانی روان شناختی با نقش میانجی گری احساس تنهایی در دانش آموزان، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 12(46)، 157-172. magiran.com/p1889814
M Setayeshi , H Mirzahosseini , M Mohebbi, (2018). The Relationship of Perceived Support with Addiction Potential and Psychological Distress with the Mediating Role of Loneliness in School Students, Research on Addiction, 12(46), 157-172. magiran.com/p1889814
محمد ستایشی اظهری ، حسن میرزاحسینی، مینا محبی، رابطه حمایت ادراک شده با آمادگی به اعتیاد و پریشانی روان شناختی با نقش میانجی گری احساس تنهایی در دانش آموزان. فصلنامه اعتیاد پژوهی، 1397؛ 12(46): 157-172. magiran.com/p1889814
M Setayeshi , H Mirzahosseini , M Mohebbi, The Relationship of Perceived Support with Addiction Potential and Psychological Distress with the Mediating Role of Loneliness in School Students, Research on Addiction, 2018; 12(46): 157-172. magiran.com/p1889814
محمد ستایشی اظهری ، حسن میرزاحسینی، مینا محبی، "رابطه حمایت ادراک شده با آمادگی به اعتیاد و پریشانی روان شناختی با نقش میانجی گری احساس تنهایی در دانش آموزان"، فصلنامه اعتیاد پژوهی 12، شماره 46 (1397): 157-172. magiran.com/p1889814
M Setayeshi , H Mirzahosseini , M Mohebbi, "The Relationship of Perceived Support with Addiction Potential and Psychological Distress with the Mediating Role of Loneliness in School Students", Research on Addiction 12, no.46 (2018): 157-172. magiran.com/p1889814
محمد ستایشی اظهری ، حسن میرزاحسینی، مینا محبی، (1397). 'رابطه حمایت ادراک شده با آمادگی به اعتیاد و پریشانی روان شناختی با نقش میانجی گری احساس تنهایی در دانش آموزان'، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 12(46)، صص.157-172. magiran.com/p1889814
M Setayeshi , H Mirzahosseini , M Mohebbi, (2018). 'The Relationship of Perceived Support with Addiction Potential and Psychological Distress with the Mediating Role of Loneliness in School Students', Research on Addiction, 12(46), pp.157-172. magiran.com/p1889814
محمد ستایشی اظهری ؛ حسن میرزاحسینی؛ مینا محبی. "رابطه حمایت ادراک شده با آمادگی به اعتیاد و پریشانی روان شناختی با نقش میانجی گری احساس تنهایی در دانش آموزان". فصلنامه اعتیاد پژوهی، 12 ،46 ، 1397، 157-172. magiran.com/p1889814
M Setayeshi ; H Mirzahosseini ; M Mohebbi. "The Relationship of Perceived Support with Addiction Potential and Psychological Distress with the Mediating Role of Loneliness in School Students", Research on Addiction, 12, 46, 2018, 157-172. magiran.com/p1889814
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال