ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی هراتی، سید جمال الدین شاه طاهری ، بهرام هراتی، امین هنرجوی، محمدرضا افراش، علی عسکری، فاطمه دهقانی، علی دانشور، (1397). بررسی ارتباط بین نوبت کاری با مولفه های خونی کارکنان، مطالعه موردی یک صنعت پتروشیمی، دو ماهنامه سلامت کار ایران، 15(3)، 66-76. magiran.com/p1889837
Ali Harati , Seyed Jamaleddin Shahtaheri , Bahram Harati , Amin Honarjoy, (2018). Investigation of relation between shift work and biomarkers of metabolic syndrome of workers, a case study at a petrochemical industry, Iran Occupational Health, 15(3), 66-76. magiran.com/p1889837
علی هراتی، سید جمال الدین شاه طاهری ، بهرام هراتی، امین هنرجوی، محمدرضا افراش، علی عسکری، فاطمه دهقانی، علی دانشور، بررسی ارتباط بین نوبت کاری با مولفه های خونی کارکنان، مطالعه موردی یک صنعت پتروشیمی. دو ماهنامه سلامت کار ایران، 1397؛ 15(3): 66-76. magiran.com/p1889837
Ali Harati , Seyed Jamaleddin Shahtaheri , Bahram Harati , Amin Honarjoy, Investigation of relation between shift work and biomarkers of metabolic syndrome of workers, a case study at a petrochemical industry, Iran Occupational Health, 2018; 15(3): 66-76. magiran.com/p1889837
علی هراتی، سید جمال الدین شاه طاهری ، بهرام هراتی، امین هنرجوی، محمدرضا افراش، علی عسکری، فاطمه دهقانی، علی دانشور، "بررسی ارتباط بین نوبت کاری با مولفه های خونی کارکنان، مطالعه موردی یک صنعت پتروشیمی"، دو ماهنامه سلامت کار ایران 15، شماره 3 (1397): 66-76. magiran.com/p1889837
Ali Harati , Seyed Jamaleddin Shahtaheri , Bahram Harati , Amin Honarjoy, "Investigation of relation between shift work and biomarkers of metabolic syndrome of workers, a case study at a petrochemical industry", Iran Occupational Health 15, no.3 (2018): 66-76. magiran.com/p1889837
علی هراتی، سید جمال الدین شاه طاهری ، بهرام هراتی، امین هنرجوی، محمدرضا افراش، علی عسکری، فاطمه دهقانی، علی دانشور، (1397). 'بررسی ارتباط بین نوبت کاری با مولفه های خونی کارکنان، مطالعه موردی یک صنعت پتروشیمی'، دو ماهنامه سلامت کار ایران، 15(3)، صص.66-76. magiran.com/p1889837
Ali Harati , Seyed Jamaleddin Shahtaheri , Bahram Harati , Amin Honarjoy, (2018). 'Investigation of relation between shift work and biomarkers of metabolic syndrome of workers, a case study at a petrochemical industry', Iran Occupational Health, 15(3), pp.66-76. magiran.com/p1889837
علی هراتی؛ سید جمال الدین شاه طاهری ؛ بهرام هراتی؛ امین هنرجوی؛ محمدرضا افراش؛ علی عسکری؛ فاطمه دهقانی؛ علی دانشور. "بررسی ارتباط بین نوبت کاری با مولفه های خونی کارکنان، مطالعه موردی یک صنعت پتروشیمی". دو ماهنامه سلامت کار ایران، 15 ،3 ، 1397، 66-76. magiran.com/p1889837
Ali Harati ; Seyed Jamaleddin Shahtaheri ; Bahram Harati ; Amin Honarjoy. "Investigation of relation between shift work and biomarkers of metabolic syndrome of workers, a case study at a petrochemical industry", Iran Occupational Health, 15, 3, 2018, 66-76. magiran.com/p1889837
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال