ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا ابراهیم زاده ، شراره حقیقت، علی همتی، (1397). ارائه مدلی به منظور ارزیابی اثربخشی تبلیغات شهری با رویکرد مالی – اقتصادی، نشریه مدیریت شهری، 17(51)، 345-356. magiran.com/p1889857
Reza Ebrahimzadeh , Ali hemati, (2018). Presentation a model in order to evaluate the effectiveness of urban advertising with financial - economic approach, Urban Management, 17(51), 345-356. magiran.com/p1889857
رضا ابراهیم زاده ، شراره حقیقت، علی همتی، ارائه مدلی به منظور ارزیابی اثربخشی تبلیغات شهری با رویکرد مالی – اقتصادی. نشریه مدیریت شهری، 1397؛ 17(51): 345-356. magiran.com/p1889857
Reza Ebrahimzadeh , Ali hemati, Presentation a model in order to evaluate the effectiveness of urban advertising with financial - economic approach, Urban Management, 2018; 17(51): 345-356. magiran.com/p1889857
رضا ابراهیم زاده ، شراره حقیقت، علی همتی، "ارائه مدلی به منظور ارزیابی اثربخشی تبلیغات شهری با رویکرد مالی – اقتصادی"، نشریه مدیریت شهری 17، شماره 51 (1397): 345-356. magiran.com/p1889857
Reza Ebrahimzadeh , Ali hemati, "Presentation a model in order to evaluate the effectiveness of urban advertising with financial - economic approach", Urban Management 17, no.51 (2018): 345-356. magiran.com/p1889857
رضا ابراهیم زاده ، شراره حقیقت، علی همتی، (1397). 'ارائه مدلی به منظور ارزیابی اثربخشی تبلیغات شهری با رویکرد مالی – اقتصادی'، نشریه مدیریت شهری، 17(51)، صص.345-356. magiran.com/p1889857
Reza Ebrahimzadeh , Ali hemati, (2018). 'Presentation a model in order to evaluate the effectiveness of urban advertising with financial - economic approach', Urban Management, 17(51), pp.345-356. magiran.com/p1889857
رضا ابراهیم زاده ؛ شراره حقیقت؛ علی همتی. "ارائه مدلی به منظور ارزیابی اثربخشی تبلیغات شهری با رویکرد مالی – اقتصادی". نشریه مدیریت شهری، 17 ،51 ، 1397، 345-356. magiran.com/p1889857
Reza Ebrahimzadeh ; Ali hemati. "Presentation a model in order to evaluate the effectiveness of urban advertising with financial - economic approach", Urban Management, 17, 51, 2018, 345-356. magiran.com/p1889857
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال