ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیرا قیاسی، محمود حیدری ، احمد هدی، لیلا عظیمی، (1397). ارزیابی ریسک خطای انسانی پرستاران در فرآیند های مراقبت ها بالینی بخش اورژانش با روش شرپا و ارتباط آن با جو ایمنی، دو ماهنامه سلامت کار ایران، 15(3)، 129-140. magiran.com/p1889858
Samira Ghiyasi , Mahmoud Heidari , Ahmad Hoda , Leila Azimi, (2018). Human error risk assessment of clinical care in emergency department with SHERPA approach and nurses safety climate analysis, Iran Occupational Health, 15(3), 129-140. magiran.com/p1889858
سمیرا قیاسی، محمود حیدری ، احمد هدی، لیلا عظیمی، ارزیابی ریسک خطای انسانی پرستاران در فرآیند های مراقبت ها بالینی بخش اورژانش با روش شرپا و ارتباط آن با جو ایمنی. دو ماهنامه سلامت کار ایران، 1397؛ 15(3): 129-140. magiran.com/p1889858
Samira Ghiyasi , Mahmoud Heidari , Ahmad Hoda , Leila Azimi, Human error risk assessment of clinical care in emergency department with SHERPA approach and nurses safety climate analysis, Iran Occupational Health, 2018; 15(3): 129-140. magiran.com/p1889858
سمیرا قیاسی، محمود حیدری ، احمد هدی، لیلا عظیمی، "ارزیابی ریسک خطای انسانی پرستاران در فرآیند های مراقبت ها بالینی بخش اورژانش با روش شرپا و ارتباط آن با جو ایمنی"، دو ماهنامه سلامت کار ایران 15، شماره 3 (1397): 129-140. magiran.com/p1889858
Samira Ghiyasi , Mahmoud Heidari , Ahmad Hoda , Leila Azimi, "Human error risk assessment of clinical care in emergency department with SHERPA approach and nurses safety climate analysis", Iran Occupational Health 15, no.3 (2018): 129-140. magiran.com/p1889858
سمیرا قیاسی، محمود حیدری ، احمد هدی، لیلا عظیمی، (1397). 'ارزیابی ریسک خطای انسانی پرستاران در فرآیند های مراقبت ها بالینی بخش اورژانش با روش شرپا و ارتباط آن با جو ایمنی'، دو ماهنامه سلامت کار ایران، 15(3)، صص.129-140. magiran.com/p1889858
Samira Ghiyasi , Mahmoud Heidari , Ahmad Hoda , Leila Azimi, (2018). 'Human error risk assessment of clinical care in emergency department with SHERPA approach and nurses safety climate analysis', Iran Occupational Health, 15(3), pp.129-140. magiran.com/p1889858
سمیرا قیاسی؛ محمود حیدری ؛ احمد هدی؛ لیلا عظیمی. "ارزیابی ریسک خطای انسانی پرستاران در فرآیند های مراقبت ها بالینی بخش اورژانش با روش شرپا و ارتباط آن با جو ایمنی". دو ماهنامه سلامت کار ایران، 15 ،3 ، 1397، 129-140. magiran.com/p1889858
Samira Ghiyasi ; Mahmoud Heidari ; Ahmad Hoda ; Leila Azimi. "Human error risk assessment of clinical care in emergency department with SHERPA approach and nurses safety climate analysis", Iran Occupational Health, 15, 3, 2018, 129-140. magiran.com/p1889858
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال