ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسرافیل عسگری ، فتح الله غلامی، رحیم عالی، (1397). تعیین کارایی، ایزوترم و سینتیک جذب رنگ Sunset Yellow FCF از محلول آبی توسط کربن فعال گرانوله، مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 4(1)، 12-26. magiran.com/p1889875
Esrafil Asgari, Fathollah Gholami, Borujeni, Rahim Aali, (2018). Determination of the Efficiency, Isotherm, and Kinetics of Color Absorption of Sunset Yellow FCF from Aqueous Solution by Granular Activated Carbon, Journal of Health Research in Community, 4(1), 12-26. magiran.com/p1889875
اسرافیل عسگری ، فتح الله غلامی، رحیم عالی، تعیین کارایی، ایزوترم و سینتیک جذب رنگ Sunset Yellow FCF از محلول آبی توسط کربن فعال گرانوله. مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 1397؛ 4(1): 12-26. magiran.com/p1889875
Esrafil Asgari, Fathollah Gholami, Borujeni, Rahim Aali, Determination of the Efficiency, Isotherm, and Kinetics of Color Absorption of Sunset Yellow FCF from Aqueous Solution by Granular Activated Carbon, Journal of Health Research in Community, 2018; 4(1): 12-26. magiran.com/p1889875
اسرافیل عسگری ، فتح الله غلامی، رحیم عالی، "تعیین کارایی، ایزوترم و سینتیک جذب رنگ Sunset Yellow FCF از محلول آبی توسط کربن فعال گرانوله"، مجله تحقیقات سلامت در جامعه 4، شماره 1 (1397): 12-26. magiran.com/p1889875
Esrafil Asgari, Fathollah Gholami, Borujeni, Rahim Aali, "Determination of the Efficiency, Isotherm, and Kinetics of Color Absorption of Sunset Yellow FCF from Aqueous Solution by Granular Activated Carbon", Journal of Health Research in Community 4, no.1 (2018): 12-26. magiran.com/p1889875
اسرافیل عسگری ، فتح الله غلامی، رحیم عالی، (1397). 'تعیین کارایی، ایزوترم و سینتیک جذب رنگ Sunset Yellow FCF از محلول آبی توسط کربن فعال گرانوله'، مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 4(1)، صص.12-26. magiran.com/p1889875
Esrafil Asgari, Fathollah Gholami, Borujeni, Rahim Aali, (2018). 'Determination of the Efficiency, Isotherm, and Kinetics of Color Absorption of Sunset Yellow FCF from Aqueous Solution by Granular Activated Carbon', Journal of Health Research in Community, 4(1), pp.12-26. magiran.com/p1889875
اسرافیل عسگری ؛ فتح الله غلامی؛ رحیم عالی. "تعیین کارایی، ایزوترم و سینتیک جذب رنگ Sunset Yellow FCF از محلول آبی توسط کربن فعال گرانوله". مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 4 ،1 ، 1397، 12-26. magiran.com/p1889875
Esrafil Asgari; Fathollah Gholami; Borujeni; Rahim Aali. "Determination of the Efficiency, Isotherm, and Kinetics of Color Absorption of Sunset Yellow FCF from Aqueous Solution by Granular Activated Carbon", Journal of Health Research in Community, 4, 1, 2018, 12-26. magiran.com/p1889875
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال