ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حکیمه علومی ، فاطمه نصیبی، حسین مظفری، (1397). بررسی تغییرات رشد و محتوای متابولیت¬های ثانویه گیاهچه شاهی در تیمار ملاتونین برون زا، نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، 5(2)، 144-154. magiran.com/p1889912
Hakimeh Oloumi, Fatemeh Nasibi , Hossein Mozaffari, (2018). Investigation of the growth rate and secondary metabolites content of Lepidium sativum under exogenous melatonin treatment, Nova Biologica Reperta, 5(2), 144-154. magiran.com/p1889912
حکیمه علومی ، فاطمه نصیبی، حسین مظفری، بررسی تغییرات رشد و محتوای متابولیت¬های ثانویه گیاهچه شاهی در تیمار ملاتونین برون زا. نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، 1397؛ 5(2): 144-154. magiran.com/p1889912
Hakimeh Oloumi, Fatemeh Nasibi , Hossein Mozaffari, Investigation of the growth rate and secondary metabolites content of Lepidium sativum under exogenous melatonin treatment, Nova Biologica Reperta, 2018; 5(2): 144-154. magiran.com/p1889912
حکیمه علومی ، فاطمه نصیبی، حسین مظفری، "بررسی تغییرات رشد و محتوای متابولیت¬های ثانویه گیاهچه شاهی در تیمار ملاتونین برون زا"، نشریه یافته های نوین در علوم زیستی 5، شماره 2 (1397): 144-154. magiran.com/p1889912
Hakimeh Oloumi, Fatemeh Nasibi , Hossein Mozaffari, "Investigation of the growth rate and secondary metabolites content of Lepidium sativum under exogenous melatonin treatment", Nova Biologica Reperta 5, no.2 (2018): 144-154. magiran.com/p1889912
حکیمه علومی ، فاطمه نصیبی، حسین مظفری، (1397). 'بررسی تغییرات رشد و محتوای متابولیت¬های ثانویه گیاهچه شاهی در تیمار ملاتونین برون زا'، نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، 5(2)، صص.144-154. magiran.com/p1889912
Hakimeh Oloumi, Fatemeh Nasibi , Hossein Mozaffari, (2018). 'Investigation of the growth rate and secondary metabolites content of Lepidium sativum under exogenous melatonin treatment', Nova Biologica Reperta, 5(2), pp.144-154. magiran.com/p1889912
حکیمه علومی ؛ فاطمه نصیبی؛ حسین مظفری. "بررسی تغییرات رشد و محتوای متابولیت¬های ثانویه گیاهچه شاهی در تیمار ملاتونین برون زا". نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، 5 ،2 ، 1397، 144-154. magiran.com/p1889912
Hakimeh Oloumi; Fatemeh Nasibi ; Hossein Mozaffari. "Investigation of the growth rate and secondary metabolites content of Lepidium sativum under exogenous melatonin treatment", Nova Biologica Reperta, 5, 2, 2018, 144-154. magiran.com/p1889912
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال