ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد سیدمحمدی ، علی اصغر جعفرزاده، فریدون سرمدیان، فرزین شهبازی، محمد علی قربانی، (1397). کاربرد روش‎های ELECTRE TRI و پارامتریک در ارزیابی تناسب بخشی از اراضی دشت مغان برای کشت ذرت تحت آبیاری بارانی، فصلنامه دانش آب و خاک، 28(2)، 121-137. magiran.com/p1889937
J Seyedmohammadi, AA Jafarzadeh, F Sarmadian, F Shahbazi, MA Ghorbani, (2018). Applying ELECTRE TRI and Parametric Methods in an Area of Dasht-e-Moghan Land for Suitability Evaluation of Maize Cultivation under Sprinkler Irrigation, , 28(2), 121-137. magiran.com/p1889937
جواد سیدمحمدی ، علی اصغر جعفرزاده، فریدون سرمدیان، فرزین شهبازی، محمد علی قربانی، کاربرد روش‎های ELECTRE TRI و پارامتریک در ارزیابی تناسب بخشی از اراضی دشت مغان برای کشت ذرت تحت آبیاری بارانی. فصلنامه دانش آب و خاک، 1397؛ 28(2): 121-137. magiran.com/p1889937
J Seyedmohammadi, AA Jafarzadeh, F Sarmadian, F Shahbazi, MA Ghorbani, Applying ELECTRE TRI and Parametric Methods in an Area of Dasht-e-Moghan Land for Suitability Evaluation of Maize Cultivation under Sprinkler Irrigation, , 2018; 28(2): 121-137. magiran.com/p1889937
جواد سیدمحمدی ، علی اصغر جعفرزاده، فریدون سرمدیان، فرزین شهبازی، محمد علی قربانی، "کاربرد روش‎های ELECTRE TRI و پارامتریک در ارزیابی تناسب بخشی از اراضی دشت مغان برای کشت ذرت تحت آبیاری بارانی"، فصلنامه دانش آب و خاک 28، شماره 2 (1397): 121-137. magiran.com/p1889937
J Seyedmohammadi, AA Jafarzadeh, F Sarmadian, F Shahbazi, MA Ghorbani, "Applying ELECTRE TRI and Parametric Methods in an Area of Dasht-e-Moghan Land for Suitability Evaluation of Maize Cultivation under Sprinkler Irrigation", 28, no.2 (2018): 121-137. magiran.com/p1889937
جواد سیدمحمدی ، علی اصغر جعفرزاده، فریدون سرمدیان، فرزین شهبازی، محمد علی قربانی، (1397). 'کاربرد روش‎های ELECTRE TRI و پارامتریک در ارزیابی تناسب بخشی از اراضی دشت مغان برای کشت ذرت تحت آبیاری بارانی'، فصلنامه دانش آب و خاک، 28(2)، صص.121-137. magiran.com/p1889937
J Seyedmohammadi, AA Jafarzadeh, F Sarmadian, F Shahbazi, MA Ghorbani, (2018). 'Applying ELECTRE TRI and Parametric Methods in an Area of Dasht-e-Moghan Land for Suitability Evaluation of Maize Cultivation under Sprinkler Irrigation', , 28(2), pp.121-137. magiran.com/p1889937
جواد سیدمحمدی ؛ علی اصغر جعفرزاده؛ فریدون سرمدیان؛ فرزین شهبازی؛ محمد علی قربانی. "کاربرد روش‎های ELECTRE TRI و پارامتریک در ارزیابی تناسب بخشی از اراضی دشت مغان برای کشت ذرت تحت آبیاری بارانی". فصلنامه دانش آب و خاک، 28 ،2 ، 1397، 121-137. magiran.com/p1889937
J Seyedmohammadi; AA Jafarzadeh; F Sarmadian; F Shahbazi; MA Ghorbani. "Applying ELECTRE TRI and Parametric Methods in an Area of Dasht-e-Moghan Land for Suitability Evaluation of Maize Cultivation under Sprinkler Irrigation", , 28, 2, 2018, 121-137. magiran.com/p1889937
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال