ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Ata Firouzi , Ali Kazem Moussavi , Ahmad Mohebbi , Mohammad Javad Alemzadeh, Ansari, Reza Kiani , Hamid Reza Sanati , Bahram Mohebbi , Farshad Shakerian , Ali Zahedmehr , Mohammad Mostafa Ansari, Ramandi , Saeed Oni Heris , Bahar Ghaleshi , Fatemeh Ghorbani, (2018). Comparison between rosuvastatin and atorvastatin for the prevention of contrast-induced nephropathy in patients with STEMI undergoing primary percutaneous coronary intervention, Journal of Cardio Vascular and Thoracic Research, 10(3), 149-152. magiran.com/p1889967
Ata Firouzi , Ali Kazem Moussavi , Ahmad Mohebbi , Mohammad Javad Alemzadeh, Ansari, Reza Kiani , Hamid Reza Sanati , Bahram Mohebbi , Farshad Shakerian , Ali Zahedmehr , Mohammad Mostafa Ansari, Ramandi , Saeed Oni Heris , Bahar Ghaleshi , Fatemeh Ghorbani, Comparison between rosuvastatin and atorvastatin for the prevention of contrast-induced nephropathy in patients with STEMI undergoing primary percutaneous coronary intervention, Journal of Cardio Vascular and Thoracic Research, 2018; 10(3): 149-152. magiran.com/p1889967
Ata Firouzi , Ali Kazem Moussavi , Ahmad Mohebbi , Mohammad Javad Alemzadeh, Ansari, Reza Kiani , Hamid Reza Sanati , Bahram Mohebbi , Farshad Shakerian , Ali Zahedmehr , Mohammad Mostafa Ansari, Ramandi , Saeed Oni Heris , Bahar Ghaleshi , Fatemeh Ghorbani, "Comparison between rosuvastatin and atorvastatin for the prevention of contrast-induced nephropathy in patients with STEMI undergoing primary percutaneous coronary intervention", Journal of Cardio Vascular and Thoracic Research 10, no.3 (2018): 149-152. magiran.com/p1889967
Ata Firouzi , Ali Kazem Moussavi , Ahmad Mohebbi , Mohammad Javad Alemzadeh, Ansari, Reza Kiani , Hamid Reza Sanati , Bahram Mohebbi , Farshad Shakerian , Ali Zahedmehr , Mohammad Mostafa Ansari, Ramandi , Saeed Oni Heris , Bahar Ghaleshi , Fatemeh Ghorbani, (2018). 'Comparison between rosuvastatin and atorvastatin for the prevention of contrast-induced nephropathy in patients with STEMI undergoing primary percutaneous coronary intervention', Journal of Cardio Vascular and Thoracic Research, 10(3), pp.149-152. magiran.com/p1889967
Ata Firouzi ; Ali Kazem Moussavi ; Ahmad Mohebbi ; Mohammad Javad Alemzadeh; Ansari; Reza Kiani ; Hamid Reza Sanati ; Bahram Mohebbi ; Farshad Shakerian ; Ali Zahedmehr ; Mohammad Mostafa Ansari; Ramandi ; Saeed Oni Heris ; Bahar Ghaleshi ; Fatemeh Ghorbani. "Comparison between rosuvastatin and atorvastatin for the prevention of contrast-induced nephropathy in patients with STEMI undergoing primary percutaneous coronary intervention", Journal of Cardio Vascular and Thoracic Research, 10, 3, 2018, 149-152. magiran.com/p1889967
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال