ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید سلیمانی، عباسعلی سلطانی ، محمد تقی فخلعی، (1396). تحلیل جرم سازمان یافته از دریچه فقه، فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی، 3(4)، 9-39. magiran.com/p1889987
Hamid Soleymani, Abbasali Soltani, Mohammad taqhi Fakhlaee, (2018). An Analysis of Systematic Crimes through the Lens of Jurisprudence, The Research Journal Fighi & Usuli Research, 3(4), 9-39. magiran.com/p1889987
حمید سلیمانی، عباسعلی سلطانی ، محمد تقی فخلعی، تحلیل جرم سازمان یافته از دریچه فقه. فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی، 1396؛ 3(4): 9-39. magiran.com/p1889987
Hamid Soleymani, Abbasali Soltani, Mohammad taqhi Fakhlaee, An Analysis of Systematic Crimes through the Lens of Jurisprudence, The Research Journal Fighi & Usuli Research, 2018; 3(4): 9-39. magiran.com/p1889987
حمید سلیمانی، عباسعلی سلطانی ، محمد تقی فخلعی، "تحلیل جرم سازمان یافته از دریچه فقه"، فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی 3، شماره 4 (1396): 9-39. magiran.com/p1889987
Hamid Soleymani, Abbasali Soltani, Mohammad taqhi Fakhlaee, "An Analysis of Systematic Crimes through the Lens of Jurisprudence", The Research Journal Fighi & Usuli Research 3, no.4 (2018): 9-39. magiran.com/p1889987
حمید سلیمانی، عباسعلی سلطانی ، محمد تقی فخلعی، (1396). 'تحلیل جرم سازمان یافته از دریچه فقه'، فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی، 3(4)، صص.9-39. magiran.com/p1889987
Hamid Soleymani, Abbasali Soltani, Mohammad taqhi Fakhlaee, (2018). 'An Analysis of Systematic Crimes through the Lens of Jurisprudence', The Research Journal Fighi & Usuli Research, 3(4), pp.9-39. magiran.com/p1889987
حمید سلیمانی؛ عباسعلی سلطانی ؛ محمد تقی فخلعی. "تحلیل جرم سازمان یافته از دریچه فقه". فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی، 3 ،4 ، 1396، 9-39. magiran.com/p1889987
Hamid Soleymani; Abbasali Soltani; Mohammad taqhi Fakhlaee. "An Analysis of Systematic Crimes through the Lens of Jurisprudence", The Research Journal Fighi & Usuli Research, 3, 4, 2018, 9-39. magiran.com/p1889987
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال