ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اعظم امینی، حسن حائری ، حسین ناصری مقدم، (1396). بررسی فقهی حقوقی موجدات و مسقطات حق حبس در عقود معاوضی، فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی، 3(4)، 91-112. magiran.com/p1889998
Azam Amini, Hassan Haeri, hosseian Naseri, (2018). A Jurisprudential-Legal Study of Creators and Waivers for Lien on Goods in Exchange Contracts, The Research Journal Fighi & Usuli Research, 3(4), 91-112. magiran.com/p1889998
اعظم امینی، حسن حائری ، حسین ناصری مقدم، بررسی فقهی حقوقی موجدات و مسقطات حق حبس در عقود معاوضی. فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی، 1396؛ 3(4): 91-112. magiran.com/p1889998
Azam Amini, Hassan Haeri, hosseian Naseri, A Jurisprudential-Legal Study of Creators and Waivers for Lien on Goods in Exchange Contracts, The Research Journal Fighi & Usuli Research, 2018; 3(4): 91-112. magiran.com/p1889998
اعظم امینی، حسن حائری ، حسین ناصری مقدم، "بررسی فقهی حقوقی موجدات و مسقطات حق حبس در عقود معاوضی"، فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی 3، شماره 4 (1396): 91-112. magiran.com/p1889998
Azam Amini, Hassan Haeri, hosseian Naseri, "A Jurisprudential-Legal Study of Creators and Waivers for Lien on Goods in Exchange Contracts", The Research Journal Fighi & Usuli Research 3, no.4 (2018): 91-112. magiran.com/p1889998
اعظم امینی، حسن حائری ، حسین ناصری مقدم، (1396). 'بررسی فقهی حقوقی موجدات و مسقطات حق حبس در عقود معاوضی'، فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی، 3(4)، صص.91-112. magiran.com/p1889998
Azam Amini, Hassan Haeri, hosseian Naseri, (2018). 'A Jurisprudential-Legal Study of Creators and Waivers for Lien on Goods in Exchange Contracts', The Research Journal Fighi & Usuli Research, 3(4), pp.91-112. magiran.com/p1889998
اعظم امینی؛ حسن حائری ؛ حسین ناصری مقدم. "بررسی فقهی حقوقی موجدات و مسقطات حق حبس در عقود معاوضی". فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی، 3 ،4 ، 1396، 91-112. magiran.com/p1889998
Azam Amini; Hassan Haeri; hosseian Naseri. "A Jurisprudential-Legal Study of Creators and Waivers for Lien on Goods in Exchange Contracts", The Research Journal Fighi & Usuli Research, 3, 4, 2018, 91-112. magiran.com/p1889998
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال