ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرداد عباسی ، بیژن آقاپور، پریسا شریفی نظام آباد، (1397). اولین گزارش زنگ روی برگ های کاج الدار Pinus eldarica، فصلنامه بیماریهای گیاهی، 54(1)، 57-59. magiran.com/p1890302
Mehrdad Abbasi , B. Aghapour, P. Sharifi Nezam Abad, (2018). First report of Pine needle rust on Eldar pine (Pinus eldarica), Iranian Journal of Plant Pathology, 54(1), 57-59. magiran.com/p1890302
مهرداد عباسی ، بیژن آقاپور، پریسا شریفی نظام آباد، اولین گزارش زنگ روی برگ های کاج الدار Pinus eldarica. فصلنامه بیماریهای گیاهی، 1397؛ 54(1): 57-59. magiran.com/p1890302
Mehrdad Abbasi , B. Aghapour, P. Sharifi Nezam Abad, First report of Pine needle rust on Eldar pine (Pinus eldarica), Iranian Journal of Plant Pathology, 2018; 54(1): 57-59. magiran.com/p1890302
مهرداد عباسی ، بیژن آقاپور، پریسا شریفی نظام آباد، "اولین گزارش زنگ روی برگ های کاج الدار Pinus eldarica"، فصلنامه بیماریهای گیاهی 54، شماره 1 (1397): 57-59. magiran.com/p1890302
Mehrdad Abbasi , B. Aghapour, P. Sharifi Nezam Abad, "First report of Pine needle rust on Eldar pine (Pinus eldarica)", Iranian Journal of Plant Pathology 54, no.1 (2018): 57-59. magiran.com/p1890302
مهرداد عباسی ، بیژن آقاپور، پریسا شریفی نظام آباد، (1397). 'اولین گزارش زنگ روی برگ های کاج الدار Pinus eldarica'، فصلنامه بیماریهای گیاهی، 54(1)، صص.57-59. magiran.com/p1890302
Mehrdad Abbasi , B. Aghapour, P. Sharifi Nezam Abad, (2018). 'First report of Pine needle rust on Eldar pine (Pinus eldarica)', Iranian Journal of Plant Pathology, 54(1), pp.57-59. magiran.com/p1890302
مهرداد عباسی ؛ بیژن آقاپور؛ پریسا شریفی نظام آباد. "اولین گزارش زنگ روی برگ های کاج الدار Pinus eldarica". فصلنامه بیماریهای گیاهی، 54 ،1 ، 1397، 57-59. magiran.com/p1890302
Mehrdad Abbasi ; B. Aghapour; P. Sharifi Nezam Abad. "First report of Pine needle rust on Eldar pine (Pinus eldarica)", Iranian Journal of Plant Pathology, 54, 1, 2018, 57-59. magiran.com/p1890302
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال