ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا اسماعیل زاده ، زهرا رجبی، محمد مهدی سلطان دلال، (1397). بررسی خاصیت آنتی باکتریال کوکتل باکتریوفاژ نسبت به برخی سروتیپ های باکتری سالمونلا انتریکا (انتریتیدیس، تیفی موریوم، اینفنتیس) در مقایسه با سیپروفلوکساسین درشرایط in vitro برای اولین بار در ایران، مجله علوم پزشکی رازی، 25(171)، 1-10. magiran.com/p1890304
Mohammad Reza Esmaeilzadeh , Zahra Rajabi , Mohammad Mehdi Soltan Dallal, (2018). Antibacterial properties of a bacteriophage cocktail against Salmonella enterica serotypes (enteritidis, typhimurium, infantis) compared to ciprofloxacin in vitro: First Report From Iran, Razi Journal of Medical Sciences, 25(171), 1-10. magiran.com/p1890304
محمدرضا اسماعیل زاده ، زهرا رجبی، محمد مهدی سلطان دلال، بررسی خاصیت آنتی باکتریال کوکتل باکتریوفاژ نسبت به برخی سروتیپ های باکتری سالمونلا انتریکا (انتریتیدیس، تیفی موریوم، اینفنتیس) در مقایسه با سیپروفلوکساسین درشرایط in vitro برای اولین بار در ایران. مجله علوم پزشکی رازی، 1397؛ 25(171): 1-10. magiran.com/p1890304
Mohammad Reza Esmaeilzadeh , Zahra Rajabi , Mohammad Mehdi Soltan Dallal, Antibacterial properties of a bacteriophage cocktail against Salmonella enterica serotypes (enteritidis, typhimurium, infantis) compared to ciprofloxacin in vitro: First Report From Iran, Razi Journal of Medical Sciences, 2018; 25(171): 1-10. magiran.com/p1890304
محمدرضا اسماعیل زاده ، زهرا رجبی، محمد مهدی سلطان دلال، "بررسی خاصیت آنتی باکتریال کوکتل باکتریوفاژ نسبت به برخی سروتیپ های باکتری سالمونلا انتریکا (انتریتیدیس، تیفی موریوم، اینفنتیس) در مقایسه با سیپروفلوکساسین درشرایط in vitro برای اولین بار در ایران"، مجله علوم پزشکی رازی 25، شماره 171 (1397): 1-10. magiran.com/p1890304
Mohammad Reza Esmaeilzadeh , Zahra Rajabi , Mohammad Mehdi Soltan Dallal, "Antibacterial properties of a bacteriophage cocktail against Salmonella enterica serotypes (enteritidis, typhimurium, infantis) compared to ciprofloxacin in vitro: First Report From Iran", Razi Journal of Medical Sciences 25, no.171 (2018): 1-10. magiran.com/p1890304
محمدرضا اسماعیل زاده ، زهرا رجبی، محمد مهدی سلطان دلال، (1397). 'بررسی خاصیت آنتی باکتریال کوکتل باکتریوفاژ نسبت به برخی سروتیپ های باکتری سالمونلا انتریکا (انتریتیدیس، تیفی موریوم، اینفنتیس) در مقایسه با سیپروفلوکساسین درشرایط in vitro برای اولین بار در ایران'، مجله علوم پزشکی رازی، 25(171)، صص.1-10. magiran.com/p1890304
Mohammad Reza Esmaeilzadeh , Zahra Rajabi , Mohammad Mehdi Soltan Dallal, (2018). 'Antibacterial properties of a bacteriophage cocktail against Salmonella enterica serotypes (enteritidis, typhimurium, infantis) compared to ciprofloxacin in vitro: First Report From Iran', Razi Journal of Medical Sciences, 25(171), pp.1-10. magiran.com/p1890304
محمدرضا اسماعیل زاده ؛ زهرا رجبی؛ محمد مهدی سلطان دلال. "بررسی خاصیت آنتی باکتریال کوکتل باکتریوفاژ نسبت به برخی سروتیپ های باکتری سالمونلا انتریکا (انتریتیدیس، تیفی موریوم، اینفنتیس) در مقایسه با سیپروفلوکساسین درشرایط in vitro برای اولین بار در ایران". مجله علوم پزشکی رازی، 25 ،171 ، 1397، 1-10. magiran.com/p1890304
Mohammad Reza Esmaeilzadeh ; Zahra Rajabi ; Mohammad Mehdi Soltan Dallal. "Antibacterial properties of a bacteriophage cocktail against Salmonella enterica serotypes (enteritidis, typhimurium, infantis) compared to ciprofloxacin in vitro: First Report From Iran", Razi Journal of Medical Sciences, 25, 171, 2018, 1-10. magiran.com/p1890304
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال