ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم نیک نژاد ، اصغر فلاح، سلیمان محمدی لیمایی، (1396). ارزیابی توان اکولوژیک و تخمین رو زمینی توده های دست کاشت در جنگل دارابکلا، نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 5(10)، 11-21. magiran.com/p1890307
Maryam Niknezhad , Asghar Fallah , Soleiman Mohammadi Limaei, (2018). Assessment of Ecological Capability and Estimation of Aboveground Biomass in Plantations Darabkola Forest, Ecology of Iranian Forests, 5(10), 11-21. magiran.com/p1890307
مریم نیک نژاد ، اصغر فلاح، سلیمان محمدی لیمایی، ارزیابی توان اکولوژیک و تخمین رو زمینی توده های دست کاشت در جنگل دارابکلا. نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 1396؛ 5(10): 11-21. magiran.com/p1890307
Maryam Niknezhad , Asghar Fallah , Soleiman Mohammadi Limaei, Assessment of Ecological Capability and Estimation of Aboveground Biomass in Plantations Darabkola Forest, Ecology of Iranian Forests, 2018; 5(10): 11-21. magiran.com/p1890307
مریم نیک نژاد ، اصغر فلاح، سلیمان محمدی لیمایی، "ارزیابی توان اکولوژیک و تخمین رو زمینی توده های دست کاشت در جنگل دارابکلا"، نشریه بوم شناسی جنگل های ایران 5، شماره 10 (1396): 11-21. magiran.com/p1890307
Maryam Niknezhad , Asghar Fallah , Soleiman Mohammadi Limaei, " Assessment of Ecological Capability and Estimation of Aboveground Biomass in Plantations Darabkola Forest", Ecology of Iranian Forests 5, no.10 (2018): 11-21. magiran.com/p1890307
مریم نیک نژاد ، اصغر فلاح، سلیمان محمدی لیمایی، (1396). 'ارزیابی توان اکولوژیک و تخمین رو زمینی توده های دست کاشت در جنگل دارابکلا'، نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 5(10)، صص.11-21. magiran.com/p1890307
Maryam Niknezhad , Asghar Fallah , Soleiman Mohammadi Limaei, (2018). ' Assessment of Ecological Capability and Estimation of Aboveground Biomass in Plantations Darabkola Forest', Ecology of Iranian Forests, 5(10), pp.11-21. magiran.com/p1890307
مریم نیک نژاد ؛ اصغر فلاح؛ سلیمان محمدی لیمایی. "ارزیابی توان اکولوژیک و تخمین رو زمینی توده های دست کاشت در جنگل دارابکلا". نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 5 ،10 ، 1396، 11-21. magiran.com/p1890307
Maryam Niknezhad ; Asghar Fallah ; Soleiman Mohammadi Limaei. " Assessment of Ecological Capability and Estimation of Aboveground Biomass in Plantations Darabkola Forest", Ecology of Iranian Forests, 5, 10, 2018, 11-21. magiran.com/p1890307
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال