ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباسعلی گایینی ، پریسا پورنعمتی، بابک هوشمند مقدم، (1397). تاثیر تعاملی مکمل زعفران و تمرین مقاومتی برمقادیر سرمی هورمون های جنسی مردان جوان، مجله علوم پزشکی رازی، 25(171)، 20-30. magiran.com/p1890310
Abbas Ali Gaeini , Parisa Pournemati , Babak Hooshmand moghadam, (2018). Interactive Effect of Saffron Supplementation and Resistance Training on serum levels of sex hormones in young men, Razi Journal of Medical Sciences, 25(171), 20-30. magiran.com/p1890310
عباسعلی گایینی ، پریسا پورنعمتی، بابک هوشمند مقدم، تاثیر تعاملی مکمل زعفران و تمرین مقاومتی برمقادیر سرمی هورمون های جنسی مردان جوان. مجله علوم پزشکی رازی، 1397؛ 25(171): 20-30. magiran.com/p1890310
Abbas Ali Gaeini , Parisa Pournemati , Babak Hooshmand moghadam, Interactive Effect of Saffron Supplementation and Resistance Training on serum levels of sex hormones in young men, Razi Journal of Medical Sciences, 2018; 25(171): 20-30. magiran.com/p1890310
عباسعلی گایینی ، پریسا پورنعمتی، بابک هوشمند مقدم، "تاثیر تعاملی مکمل زعفران و تمرین مقاومتی برمقادیر سرمی هورمون های جنسی مردان جوان"، مجله علوم پزشکی رازی 25، شماره 171 (1397): 20-30. magiran.com/p1890310
Abbas Ali Gaeini , Parisa Pournemati , Babak Hooshmand moghadam, "Interactive Effect of Saffron Supplementation and Resistance Training on serum levels of sex hormones in young men", Razi Journal of Medical Sciences 25, no.171 (2018): 20-30. magiran.com/p1890310
عباسعلی گایینی ، پریسا پورنعمتی، بابک هوشمند مقدم، (1397). 'تاثیر تعاملی مکمل زعفران و تمرین مقاومتی برمقادیر سرمی هورمون های جنسی مردان جوان'، مجله علوم پزشکی رازی، 25(171)، صص.20-30. magiran.com/p1890310
Abbas Ali Gaeini , Parisa Pournemati , Babak Hooshmand moghadam, (2018). 'Interactive Effect of Saffron Supplementation and Resistance Training on serum levels of sex hormones in young men', Razi Journal of Medical Sciences, 25(171), pp.20-30. magiran.com/p1890310
عباسعلی گایینی ؛ پریسا پورنعمتی؛ بابک هوشمند مقدم. "تاثیر تعاملی مکمل زعفران و تمرین مقاومتی برمقادیر سرمی هورمون های جنسی مردان جوان". مجله علوم پزشکی رازی، 25 ،171 ، 1397، 20-30. magiran.com/p1890310
Abbas Ali Gaeini ; Parisa Pournemati ; Babak Hooshmand moghadam. "Interactive Effect of Saffron Supplementation and Resistance Training on serum levels of sex hormones in young men", Razi Journal of Medical Sciences, 25, 171, 2018, 20-30. magiran.com/p1890310
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال