ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مستوره سادات قریشی، آیدا ابوصالحی، نوشین پیمان ، هادی طهرانی، (1397). بررسی تاثیر مداخله ی آموزشی پیشگیرانه بر ارتقای دریافت مکمل های آهن در دانش آموزان دختر دبیرستانی: کاربردی از مدل اعتقاد بهداشتی، مجله علوم پزشکی رازی، 25(171)، 31-42. magiran.com/p1890313
Mastoureh Sadat Ghoreishi , Aida Abusalehi , Nooshin Peyman , Hadi Tehrani, (2018). The effect of preventive educational intervention for promoting iron supplement use in high school female’s students: an application of health belief model, Razi Journal of Medical Sciences, 25(171), 31-42. magiran.com/p1890313
مستوره سادات قریشی، آیدا ابوصالحی، نوشین پیمان ، هادی طهرانی، بررسی تاثیر مداخله ی آموزشی پیشگیرانه بر ارتقای دریافت مکمل های آهن در دانش آموزان دختر دبیرستانی: کاربردی از مدل اعتقاد بهداشتی. مجله علوم پزشکی رازی، 1397؛ 25(171): 31-42. magiran.com/p1890313
Mastoureh Sadat Ghoreishi , Aida Abusalehi , Nooshin Peyman , Hadi Tehrani, The effect of preventive educational intervention for promoting iron supplement use in high school female’s students: an application of health belief model, Razi Journal of Medical Sciences, 2018; 25(171): 31-42. magiran.com/p1890313
مستوره سادات قریشی، آیدا ابوصالحی، نوشین پیمان ، هادی طهرانی، "بررسی تاثیر مداخله ی آموزشی پیشگیرانه بر ارتقای دریافت مکمل های آهن در دانش آموزان دختر دبیرستانی: کاربردی از مدل اعتقاد بهداشتی"، مجله علوم پزشکی رازی 25، شماره 171 (1397): 31-42. magiran.com/p1890313
Mastoureh Sadat Ghoreishi , Aida Abusalehi , Nooshin Peyman , Hadi Tehrani, "The effect of preventive educational intervention for promoting iron supplement use in high school female’s students: an application of health belief model", Razi Journal of Medical Sciences 25, no.171 (2018): 31-42. magiran.com/p1890313
مستوره سادات قریشی، آیدا ابوصالحی، نوشین پیمان ، هادی طهرانی، (1397). 'بررسی تاثیر مداخله ی آموزشی پیشگیرانه بر ارتقای دریافت مکمل های آهن در دانش آموزان دختر دبیرستانی: کاربردی از مدل اعتقاد بهداشتی'، مجله علوم پزشکی رازی، 25(171)، صص.31-42. magiran.com/p1890313
Mastoureh Sadat Ghoreishi , Aida Abusalehi , Nooshin Peyman , Hadi Tehrani, (2018). 'The effect of preventive educational intervention for promoting iron supplement use in high school female’s students: an application of health belief model', Razi Journal of Medical Sciences, 25(171), pp.31-42. magiran.com/p1890313
مستوره سادات قریشی؛ آیدا ابوصالحی؛ نوشین پیمان ؛ هادی طهرانی. "بررسی تاثیر مداخله ی آموزشی پیشگیرانه بر ارتقای دریافت مکمل های آهن در دانش آموزان دختر دبیرستانی: کاربردی از مدل اعتقاد بهداشتی". مجله علوم پزشکی رازی، 25 ،171 ، 1397، 31-42. magiran.com/p1890313
Mastoureh Sadat Ghoreishi ; Aida Abusalehi ; Nooshin Peyman ; Hadi Tehrani. "The effect of preventive educational intervention for promoting iron supplement use in high school female’s students: an application of health belief model", Razi Journal of Medical Sciences, 25, 171, 2018, 31-42. magiran.com/p1890313
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال