ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حامد کرد ورکانه، جمال رحمانی، سکینه شب بیدار ، (1397). ارتباط شاخص تغذیه سالم تغییر یافته با میزان شانس ابتلائ به سندرم متابولیک در جمعیت سالمندان تهرانی، مجله علوم پزشکی رازی، 25(171)، 43-51. magiran.com/p1890317
Hamed Kord Varkaneh, Jamal Rrahmani, Sakineh Shab, Bidar, (2018). Association of adherence to Alternative Healthy Eating Index with the metabolic syndrome in Tehranian elderly, Razi Journal of Medical Sciences, 25(171), 43-51. magiran.com/p1890317
حامد کرد ورکانه، جمال رحمانی، سکینه شب بیدار ، ارتباط شاخص تغذیه سالم تغییر یافته با میزان شانس ابتلائ به سندرم متابولیک در جمعیت سالمندان تهرانی. مجله علوم پزشکی رازی، 1397؛ 25(171): 43-51. magiran.com/p1890317
Hamed Kord Varkaneh, Jamal Rrahmani, Sakineh Shab, Bidar, Association of adherence to Alternative Healthy Eating Index with the metabolic syndrome in Tehranian elderly, Razi Journal of Medical Sciences, 2018; 25(171): 43-51. magiran.com/p1890317
حامد کرد ورکانه، جمال رحمانی، سکینه شب بیدار ، "ارتباط شاخص تغذیه سالم تغییر یافته با میزان شانس ابتلائ به سندرم متابولیک در جمعیت سالمندان تهرانی"، مجله علوم پزشکی رازی 25، شماره 171 (1397): 43-51. magiran.com/p1890317
Hamed Kord Varkaneh, Jamal Rrahmani, Sakineh Shab, Bidar, "Association of adherence to Alternative Healthy Eating Index with the metabolic syndrome in Tehranian elderly", Razi Journal of Medical Sciences 25, no.171 (2018): 43-51. magiran.com/p1890317
حامد کرد ورکانه، جمال رحمانی، سکینه شب بیدار ، (1397). 'ارتباط شاخص تغذیه سالم تغییر یافته با میزان شانس ابتلائ به سندرم متابولیک در جمعیت سالمندان تهرانی'، مجله علوم پزشکی رازی، 25(171)، صص.43-51. magiran.com/p1890317
Hamed Kord Varkaneh, Jamal Rrahmani, Sakineh Shab, Bidar, (2018). 'Association of adherence to Alternative Healthy Eating Index with the metabolic syndrome in Tehranian elderly', Razi Journal of Medical Sciences, 25(171), pp.43-51. magiran.com/p1890317
حامد کرد ورکانه؛ جمال رحمانی؛ سکینه شب بیدار . "ارتباط شاخص تغذیه سالم تغییر یافته با میزان شانس ابتلائ به سندرم متابولیک در جمعیت سالمندان تهرانی". مجله علوم پزشکی رازی، 25 ،171 ، 1397، 43-51. magiran.com/p1890317
Hamed Kord Varkaneh; Jamal Rrahmani; Sakineh Shab; Bidar. "Association of adherence to Alternative Healthy Eating Index with the metabolic syndrome in Tehranian elderly", Razi Journal of Medical Sciences, 25, 171, 2018, 43-51. magiran.com/p1890317
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال