ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ندا شاهواروقی فراهانی ، حسین اسکندری، احمد برجعلی، (1397). بررسی رگه های شخصیت در زنان مبتلا به سرطان های پیشرفته پستان و رحم و زنان بهبودیافته از سرطان های پستان و رحم: یک مطالعه کیفی، مجله علوم پزشکی رازی، 25(171)، 52-62. magiran.com/p1890319
Neda Shahvaroughi Farahani , Hossein Eskandari , Amad Borjali, (2018). Investigating the Personality subtypes of women with advanced breast and endometrial cancers and breast and endometrial cancers survivors: A qualitative study, Razi Journal of Medical Sciences, 25(171), 52-62. magiran.com/p1890319
ندا شاهواروقی فراهانی ، حسین اسکندری، احمد برجعلی، بررسی رگه های شخصیت در زنان مبتلا به سرطان های پیشرفته پستان و رحم و زنان بهبودیافته از سرطان های پستان و رحم: یک مطالعه کیفی. مجله علوم پزشکی رازی، 1397؛ 25(171): 52-62. magiran.com/p1890319
Neda Shahvaroughi Farahani , Hossein Eskandari , Amad Borjali, Investigating the Personality subtypes of women with advanced breast and endometrial cancers and breast and endometrial cancers survivors: A qualitative study, Razi Journal of Medical Sciences, 2018; 25(171): 52-62. magiran.com/p1890319
ندا شاهواروقی فراهانی ، حسین اسکندری، احمد برجعلی، "بررسی رگه های شخصیت در زنان مبتلا به سرطان های پیشرفته پستان و رحم و زنان بهبودیافته از سرطان های پستان و رحم: یک مطالعه کیفی"، مجله علوم پزشکی رازی 25، شماره 171 (1397): 52-62. magiran.com/p1890319
Neda Shahvaroughi Farahani , Hossein Eskandari , Amad Borjali, "Investigating the Personality subtypes of women with advanced breast and endometrial cancers and breast and endometrial cancers survivors: A qualitative study", Razi Journal of Medical Sciences 25, no.171 (2018): 52-62. magiran.com/p1890319
ندا شاهواروقی فراهانی ، حسین اسکندری، احمد برجعلی، (1397). 'بررسی رگه های شخصیت در زنان مبتلا به سرطان های پیشرفته پستان و رحم و زنان بهبودیافته از سرطان های پستان و رحم: یک مطالعه کیفی'، مجله علوم پزشکی رازی، 25(171)، صص.52-62. magiran.com/p1890319
Neda Shahvaroughi Farahani , Hossein Eskandari , Amad Borjali, (2018). 'Investigating the Personality subtypes of women with advanced breast and endometrial cancers and breast and endometrial cancers survivors: A qualitative study', Razi Journal of Medical Sciences, 25(171), pp.52-62. magiran.com/p1890319
ندا شاهواروقی فراهانی ؛ حسین اسکندری؛ احمد برجعلی. "بررسی رگه های شخصیت در زنان مبتلا به سرطان های پیشرفته پستان و رحم و زنان بهبودیافته از سرطان های پستان و رحم: یک مطالعه کیفی". مجله علوم پزشکی رازی، 25 ،171 ، 1397، 52-62. magiran.com/p1890319
Neda Shahvaroughi Farahani ; Hossein Eskandari ; Amad Borjali. "Investigating the Personality subtypes of women with advanced breast and endometrial cancers and breast and endometrial cancers survivors: A qualitative study", Razi Journal of Medical Sciences, 25, 171, 2018, 52-62. magiran.com/p1890319
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال