ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا شامکوییان ، فرح لطفی کاشانی ، محمدرضا صیرفی، حسن احدی، هدی کاوسی، (1397). اثر بخشی روان درمانی یکپارچه نگر با جهت گیری چهار عامل مشترک بر نگرانی از تصویر بدنی در زنان مبتلا به اسکلرودرمی (سیستمیک اسکلروزیس)، مجله علوم پزشکی رازی، 25(171)، 63-75. magiran.com/p1890323
Layla Shamkoeyan , Farah Lotfi Kashani , Mohammadreza Sayrafi , Hassan Ahadi , Hida Kavosi, (2018). The Effectiveness of Integrative psychotherapy on Body Image in women with systemic sclerosis (Scleroderma), Razi Journal of Medical Sciences, 25(171), 63-75. magiran.com/p1890323
لیلا شامکوییان ، فرح لطفی کاشانی ، محمدرضا صیرفی، حسن احدی، هدی کاوسی، اثر بخشی روان درمانی یکپارچه نگر با جهت گیری چهار عامل مشترک بر نگرانی از تصویر بدنی در زنان مبتلا به اسکلرودرمی (سیستمیک اسکلروزیس). مجله علوم پزشکی رازی، 1397؛ 25(171): 63-75. magiran.com/p1890323
Layla Shamkoeyan , Farah Lotfi Kashani , Mohammadreza Sayrafi , Hassan Ahadi , Hida Kavosi, The Effectiveness of Integrative psychotherapy on Body Image in women with systemic sclerosis (Scleroderma), Razi Journal of Medical Sciences, 2018; 25(171): 63-75. magiran.com/p1890323
لیلا شامکوییان ، فرح لطفی کاشانی ، محمدرضا صیرفی، حسن احدی، هدی کاوسی، "اثر بخشی روان درمانی یکپارچه نگر با جهت گیری چهار عامل مشترک بر نگرانی از تصویر بدنی در زنان مبتلا به اسکلرودرمی (سیستمیک اسکلروزیس)"، مجله علوم پزشکی رازی 25، شماره 171 (1397): 63-75. magiran.com/p1890323
Layla Shamkoeyan , Farah Lotfi Kashani , Mohammadreza Sayrafi , Hassan Ahadi , Hida Kavosi, "The Effectiveness of Integrative psychotherapy on Body Image in women with systemic sclerosis (Scleroderma)", Razi Journal of Medical Sciences 25, no.171 (2018): 63-75. magiran.com/p1890323
لیلا شامکوییان ، فرح لطفی کاشانی ، محمدرضا صیرفی، حسن احدی، هدی کاوسی، (1397). 'اثر بخشی روان درمانی یکپارچه نگر با جهت گیری چهار عامل مشترک بر نگرانی از تصویر بدنی در زنان مبتلا به اسکلرودرمی (سیستمیک اسکلروزیس)'، مجله علوم پزشکی رازی، 25(171)، صص.63-75. magiran.com/p1890323
Layla Shamkoeyan , Farah Lotfi Kashani , Mohammadreza Sayrafi , Hassan Ahadi , Hida Kavosi, (2018). 'The Effectiveness of Integrative psychotherapy on Body Image in women with systemic sclerosis (Scleroderma)', Razi Journal of Medical Sciences, 25(171), pp.63-75. magiran.com/p1890323
لیلا شامکوییان ؛ فرح لطفی کاشانی ؛ محمدرضا صیرفی؛ حسن احدی؛ هدی کاوسی. "اثر بخشی روان درمانی یکپارچه نگر با جهت گیری چهار عامل مشترک بر نگرانی از تصویر بدنی در زنان مبتلا به اسکلرودرمی (سیستمیک اسکلروزیس)". مجله علوم پزشکی رازی، 25 ،171 ، 1397، 63-75. magiran.com/p1890323
Layla Shamkoeyan ; Farah Lotfi Kashani ; Mohammadreza Sayrafi ; Hassan Ahadi ; Hida Kavosi. "The Effectiveness of Integrative psychotherapy on Body Image in women with systemic sclerosis (Scleroderma)", Razi Journal of Medical Sciences, 25, 171, 2018, 63-75. magiran.com/p1890323
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال