ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بیژن فروغ، ناصح یوسفی، کتایون مرادی ، پیمان رومی زاده، یدالله خیرالله، (1397). تاثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (tDCS) در کنترل ولع مصرف مواد غذایی، مجله علوم پزشکی رازی، 25(171)، 76-83. magiran.com/p1890325
Bijan Forogh , Naseh Yusefi , Katayoun Moradi , Peyman Roomizadeh , Yadollah Kheirollah, (2018). Impact of transcranial direct current stimulation on food craving., Razi Journal of Medical Sciences, 25(171), 76-83. magiran.com/p1890325
بیژن فروغ، ناصح یوسفی، کتایون مرادی ، پیمان رومی زاده، یدالله خیرالله، تاثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (tDCS) در کنترل ولع مصرف مواد غذایی. مجله علوم پزشکی رازی، 1397؛ 25(171): 76-83. magiran.com/p1890325
Bijan Forogh , Naseh Yusefi , Katayoun Moradi , Peyman Roomizadeh , Yadollah Kheirollah, Impact of transcranial direct current stimulation on food craving., Razi Journal of Medical Sciences, 2018; 25(171): 76-83. magiran.com/p1890325
بیژن فروغ، ناصح یوسفی، کتایون مرادی ، پیمان رومی زاده، یدالله خیرالله، "تاثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (tDCS) در کنترل ولع مصرف مواد غذایی"، مجله علوم پزشکی رازی 25، شماره 171 (1397): 76-83. magiran.com/p1890325
Bijan Forogh , Naseh Yusefi , Katayoun Moradi , Peyman Roomizadeh , Yadollah Kheirollah, "Impact of transcranial direct current stimulation on food craving.", Razi Journal of Medical Sciences 25, no.171 (2018): 76-83. magiran.com/p1890325
بیژن فروغ، ناصح یوسفی، کتایون مرادی ، پیمان رومی زاده، یدالله خیرالله، (1397). 'تاثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (tDCS) در کنترل ولع مصرف مواد غذایی'، مجله علوم پزشکی رازی، 25(171)، صص.76-83. magiran.com/p1890325
Bijan Forogh , Naseh Yusefi , Katayoun Moradi , Peyman Roomizadeh , Yadollah Kheirollah, (2018). 'Impact of transcranial direct current stimulation on food craving.', Razi Journal of Medical Sciences, 25(171), pp.76-83. magiran.com/p1890325
بیژن فروغ؛ ناصح یوسفی؛ کتایون مرادی ؛ پیمان رومی زاده؛ یدالله خیرالله. "تاثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (tDCS) در کنترل ولع مصرف مواد غذایی". مجله علوم پزشکی رازی، 25 ،171 ، 1397، 76-83. magiran.com/p1890325
Bijan Forogh ; Naseh Yusefi ; Katayoun Moradi ; Peyman Roomizadeh ; Yadollah Kheirollah. "Impact of transcranial direct current stimulation on food craving.", Razi Journal of Medical Sciences, 25, 171, 2018, 76-83. magiran.com/p1890325
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال