ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا حصاری، آزادرضا منصوریان، قاسم قاسمپور، علیرضا احمدی ، (1397). بررسی تغییرات برخی پارامتر های بیوشیمیایی قبل و بعد از همودیالیز در بیماران تحت همودیالیز مرکز آموزشی درمانی بیمارستان 5 آذر گرگان، مجله علوم پزشکی رازی، 25(171)، 84-89. magiran.com/p1890350
Zahra Hesari, Azadreza Mansourian, Ghasem Ghasempour, Alireza Ahmadi, (2018). Assessing the changes in some biochemical parameters in hemodialysis patients before and after hemodialysis, in 5 Azar Hospital of Gorgan, Razi Journal of Medical Sciences, 25(171), 84-89. magiran.com/p1890350
زهرا حصاری، آزادرضا منصوریان، قاسم قاسمپور، علیرضا احمدی ، بررسی تغییرات برخی پارامتر های بیوشیمیایی قبل و بعد از همودیالیز در بیماران تحت همودیالیز مرکز آموزشی درمانی بیمارستان 5 آذر گرگان. مجله علوم پزشکی رازی، 1397؛ 25(171): 84-89. magiran.com/p1890350
Zahra Hesari, Azadreza Mansourian, Ghasem Ghasempour, Alireza Ahmadi, Assessing the changes in some biochemical parameters in hemodialysis patients before and after hemodialysis, in 5 Azar Hospital of Gorgan, Razi Journal of Medical Sciences, 2018; 25(171): 84-89. magiran.com/p1890350
زهرا حصاری، آزادرضا منصوریان، قاسم قاسمپور، علیرضا احمدی ، "بررسی تغییرات برخی پارامتر های بیوشیمیایی قبل و بعد از همودیالیز در بیماران تحت همودیالیز مرکز آموزشی درمانی بیمارستان 5 آذر گرگان"، مجله علوم پزشکی رازی 25، شماره 171 (1397): 84-89. magiran.com/p1890350
Zahra Hesari, Azadreza Mansourian, Ghasem Ghasempour, Alireza Ahmadi, "Assessing the changes in some biochemical parameters in hemodialysis patients before and after hemodialysis, in 5 Azar Hospital of Gorgan", Razi Journal of Medical Sciences 25, no.171 (2018): 84-89. magiran.com/p1890350
زهرا حصاری، آزادرضا منصوریان، قاسم قاسمپور، علیرضا احمدی ، (1397). 'بررسی تغییرات برخی پارامتر های بیوشیمیایی قبل و بعد از همودیالیز در بیماران تحت همودیالیز مرکز آموزشی درمانی بیمارستان 5 آذر گرگان'، مجله علوم پزشکی رازی، 25(171)، صص.84-89. magiran.com/p1890350
Zahra Hesari, Azadreza Mansourian, Ghasem Ghasempour, Alireza Ahmadi, (2018). 'Assessing the changes in some biochemical parameters in hemodialysis patients before and after hemodialysis, in 5 Azar Hospital of Gorgan', Razi Journal of Medical Sciences, 25(171), pp.84-89. magiran.com/p1890350
زهرا حصاری؛ آزادرضا منصوریان؛ قاسم قاسمپور؛ علیرضا احمدی . "بررسی تغییرات برخی پارامتر های بیوشیمیایی قبل و بعد از همودیالیز در بیماران تحت همودیالیز مرکز آموزشی درمانی بیمارستان 5 آذر گرگان". مجله علوم پزشکی رازی، 25 ،171 ، 1397، 84-89. magiran.com/p1890350
Zahra Hesari; Azadreza Mansourian; Ghasem Ghasempour; Alireza Ahmadi. "Assessing the changes in some biochemical parameters in hemodialysis patients before and after hemodialysis, in 5 Azar Hospital of Gorgan", Razi Journal of Medical Sciences, 25, 171, 2018, 84-89. magiran.com/p1890350
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال