ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا دربان آستانه ، سید حسن مطیعی لنگرودی، فرزانه قاسمی، (1397). شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر معیشت پایدار کشاورزان (موردمطالعه: شهرستان شازند)، فصلنامه پژوهشهای روستایی، 9(2)، 324-337. magiran.com/p1890353
alireaza Darban astane , Seyed Hasan Motiei Langeroudi, Farzaneh Ghasemi , (2018). Factors Affecting the Livelihood of Farmers: A Case Study of Shazand County, Journal of Rural Research, 9(2), 324-337. magiran.com/p1890353
علیرضا دربان آستانه ، سید حسن مطیعی لنگرودی، فرزانه قاسمی، شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر معیشت پایدار کشاورزان (موردمطالعه: شهرستان شازند). فصلنامه پژوهشهای روستایی، 1397؛ 9(2): 324-337. magiran.com/p1890353
alireaza Darban astane , Seyed Hasan Motiei Langeroudi, Farzaneh Ghasemi , Factors Affecting the Livelihood of Farmers: A Case Study of Shazand County, Journal of Rural Research, 2018; 9(2): 324-337. magiran.com/p1890353
علیرضا دربان آستانه ، سید حسن مطیعی لنگرودی، فرزانه قاسمی، "شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر معیشت پایدار کشاورزان (موردمطالعه: شهرستان شازند)"، فصلنامه پژوهشهای روستایی 9، شماره 2 (1397): 324-337. magiran.com/p1890353
alireaza Darban astane , Seyed Hasan Motiei Langeroudi, Farzaneh Ghasemi , "Factors Affecting the Livelihood of Farmers: A Case Study of Shazand County", Journal of Rural Research 9, no.2 (2018): 324-337. magiran.com/p1890353
علیرضا دربان آستانه ، سید حسن مطیعی لنگرودی، فرزانه قاسمی، (1397). 'شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر معیشت پایدار کشاورزان (موردمطالعه: شهرستان شازند)'، فصلنامه پژوهشهای روستایی، 9(2)، صص.324-337. magiran.com/p1890353
alireaza Darban astane , Seyed Hasan Motiei Langeroudi, Farzaneh Ghasemi , (2018). 'Factors Affecting the Livelihood of Farmers: A Case Study of Shazand County', Journal of Rural Research, 9(2), pp.324-337. magiran.com/p1890353
علیرضا دربان آستانه ؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ فرزانه قاسمی. "شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر معیشت پایدار کشاورزان (موردمطالعه: شهرستان شازند)". فصلنامه پژوهشهای روستایی، 9 ،2 ، 1397، 324-337. magiran.com/p1890353
alireaza Darban astane ; Seyed Hasan Motiei Langeroudi; Farzaneh Ghasemi . "Factors Affecting the Livelihood of Farmers: A Case Study of Shazand County", Journal of Rural Research, 9, 2, 2018, 324-337. magiran.com/p1890353
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال