ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی زارع مهرجردی ، فاطمه زجاجی کهن، نوید محمدی، (1397). مقایسه حضور فیبروسیت های C D34 مثبت دراسترومای مجاور اینترااپیتلیال نئوپلازی با درجه بدخیمی بالاو کارسینوم مهاجم سلول سنگفرشی سرویکس رحم، مجله علوم پزشکی رازی، 25(171)، 90-110. magiran.com/p1890355
Ali Zare mehrjerdi , Fateme Zojaji kohan , Navid Mohammadi, (2018). Comparison of CD34 + fibrocytes in the stroma of CINIII and invasive squamous cell carcinoma of the cervix, Razi Journal of Medical Sciences, 25(171), 90-110. magiran.com/p1890355
علی زارع مهرجردی ، فاطمه زجاجی کهن، نوید محمدی، مقایسه حضور فیبروسیت های C D34 مثبت دراسترومای مجاور اینترااپیتلیال نئوپلازی با درجه بدخیمی بالاو کارسینوم مهاجم سلول سنگفرشی سرویکس رحم. مجله علوم پزشکی رازی، 1397؛ 25(171): 90-110. magiran.com/p1890355
Ali Zare mehrjerdi , Fateme Zojaji kohan , Navid Mohammadi, Comparison of CD34 + fibrocytes in the stroma of CINIII and invasive squamous cell carcinoma of the cervix, Razi Journal of Medical Sciences, 2018; 25(171): 90-110. magiran.com/p1890355
علی زارع مهرجردی ، فاطمه زجاجی کهن، نوید محمدی، "مقایسه حضور فیبروسیت های C D34 مثبت دراسترومای مجاور اینترااپیتلیال نئوپلازی با درجه بدخیمی بالاو کارسینوم مهاجم سلول سنگفرشی سرویکس رحم"، مجله علوم پزشکی رازی 25، شماره 171 (1397): 90-110. magiran.com/p1890355
Ali Zare mehrjerdi , Fateme Zojaji kohan , Navid Mohammadi, "Comparison of CD34 + fibrocytes in the stroma of CINIII and invasive squamous cell carcinoma of the cervix", Razi Journal of Medical Sciences 25, no.171 (2018): 90-110. magiran.com/p1890355
علی زارع مهرجردی ، فاطمه زجاجی کهن، نوید محمدی، (1397). 'مقایسه حضور فیبروسیت های C D34 مثبت دراسترومای مجاور اینترااپیتلیال نئوپلازی با درجه بدخیمی بالاو کارسینوم مهاجم سلول سنگفرشی سرویکس رحم'، مجله علوم پزشکی رازی، 25(171)، صص.90-110. magiran.com/p1890355
Ali Zare mehrjerdi , Fateme Zojaji kohan , Navid Mohammadi, (2018). 'Comparison of CD34 + fibrocytes in the stroma of CINIII and invasive squamous cell carcinoma of the cervix', Razi Journal of Medical Sciences, 25(171), pp.90-110. magiran.com/p1890355
علی زارع مهرجردی ؛ فاطمه زجاجی کهن؛ نوید محمدی. "مقایسه حضور فیبروسیت های C D34 مثبت دراسترومای مجاور اینترااپیتلیال نئوپلازی با درجه بدخیمی بالاو کارسینوم مهاجم سلول سنگفرشی سرویکس رحم". مجله علوم پزشکی رازی، 25 ،171 ، 1397، 90-110. magiran.com/p1890355
Ali Zare mehrjerdi ; Fateme Zojaji kohan ; Navid Mohammadi. "Comparison of CD34 + fibrocytes in the stroma of CINIII and invasive squamous cell carcinoma of the cervix", Razi Journal of Medical Sciences, 25, 171, 2018, 90-110. magiran.com/p1890355
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال