ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پری جعفری لیلاب ، جعفر حقیقت، حسین اصغر پور، بهزاد سلمانی، (1397). بررسی تعاملات سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران، در چارچوب مدل تعادل عمومی تصادفی، مجله سیاست گذاری اقتصادی، 10(19)، 167-211. magiran.com/p1890414
Pari Jaafari, Lylab , Jaafar Haghighat, Hossein Asgharpur, Behzad Salmani , (2018). Intractions of Monetary and Fiscal Policies in IRAN: BDSGE, THE JOURNAL OF ECONOMIC POLICY, 10(19), 167-211. magiran.com/p1890414
پری جعفری لیلاب ، جعفر حقیقت، حسین اصغر پور، بهزاد سلمانی، بررسی تعاملات سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران، در چارچوب مدل تعادل عمومی تصادفی. مجله سیاست گذاری اقتصادی، 1397؛ 10(19): 167-211. magiran.com/p1890414
Pari Jaafari, Lylab , Jaafar Haghighat, Hossein Asgharpur, Behzad Salmani , Intractions of Monetary and Fiscal Policies in IRAN: BDSGE, THE JOURNAL OF ECONOMIC POLICY, 2018; 10(19): 167-211. magiran.com/p1890414
پری جعفری لیلاب ، جعفر حقیقت، حسین اصغر پور، بهزاد سلمانی، "بررسی تعاملات سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران، در چارچوب مدل تعادل عمومی تصادفی"، مجله سیاست گذاری اقتصادی 10، شماره 19 (1397): 167-211. magiran.com/p1890414
Pari Jaafari, Lylab , Jaafar Haghighat, Hossein Asgharpur, Behzad Salmani , "Intractions of Monetary and Fiscal Policies in IRAN: BDSGE", THE JOURNAL OF ECONOMIC POLICY 10, no.19 (2018): 167-211. magiran.com/p1890414
پری جعفری لیلاب ، جعفر حقیقت، حسین اصغر پور، بهزاد سلمانی، (1397). 'بررسی تعاملات سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران، در چارچوب مدل تعادل عمومی تصادفی'، مجله سیاست گذاری اقتصادی، 10(19)، صص.167-211. magiran.com/p1890414
Pari Jaafari, Lylab , Jaafar Haghighat, Hossein Asgharpur, Behzad Salmani , (2018). 'Intractions of Monetary and Fiscal Policies in IRAN: BDSGE', THE JOURNAL OF ECONOMIC POLICY, 10(19), pp.167-211. magiran.com/p1890414
پری جعفری لیلاب ؛ جعفر حقیقت؛ حسین اصغر پور؛ بهزاد سلمانی. "بررسی تعاملات سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران، در چارچوب مدل تعادل عمومی تصادفی". مجله سیاست گذاری اقتصادی، 10 ،19 ، 1397، 167-211. magiran.com/p1890414
Pari Jaafari; Lylab ; Jaafar Haghighat; Hossein Asgharpur; Behzad Salmani . "Intractions of Monetary and Fiscal Policies in IRAN: BDSGE", THE JOURNAL OF ECONOMIC POLICY, 10, 19, 2018, 167-211. magiran.com/p1890414
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال