ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسین امینی فرد ، فریده احمدی، (1397). بررسی و مقایسه تاثیر محلول پاشی و مصرف خاکی اسید هیومیک بر ویژگی های رشدی و عملکرد گل زعفران، مجله تولید گیاهان زراعی، 11(2)، 123-132. magiran.com/p1890605
Mohammad Hossein Aminifard , (2018). Study on effects of foliar spraying and soil split application of humic acid on vegetative characteristics and flower yield of saffron (Crocus sativus L.), Electronic Journal of Crop Production, 11(2), 123-132. magiran.com/p1890605
محمدحسین امینی فرد ، فریده احمدی، بررسی و مقایسه تاثیر محلول پاشی و مصرف خاکی اسید هیومیک بر ویژگی های رشدی و عملکرد گل زعفران. مجله تولید گیاهان زراعی، 1397؛ 11(2): 123-132. magiran.com/p1890605
Mohammad Hossein Aminifard , Study on effects of foliar spraying and soil split application of humic acid on vegetative characteristics and flower yield of saffron (Crocus sativus L.), Electronic Journal of Crop Production, 2018; 11(2): 123-132. magiran.com/p1890605
محمدحسین امینی فرد ، فریده احمدی، "بررسی و مقایسه تاثیر محلول پاشی و مصرف خاکی اسید هیومیک بر ویژگی های رشدی و عملکرد گل زعفران"، مجله تولید گیاهان زراعی 11، شماره 2 (1397): 123-132. magiran.com/p1890605
Mohammad Hossein Aminifard , "Study on effects of foliar spraying and soil split application of humic acid on vegetative characteristics and flower yield of saffron (Crocus sativus L.)", Electronic Journal of Crop Production 11, no.2 (2018): 123-132. magiran.com/p1890605
محمدحسین امینی فرد ، فریده احمدی، (1397). 'بررسی و مقایسه تاثیر محلول پاشی و مصرف خاکی اسید هیومیک بر ویژگی های رشدی و عملکرد گل زعفران'، مجله تولید گیاهان زراعی، 11(2)، صص.123-132. magiran.com/p1890605
Mohammad Hossein Aminifard , (2018). 'Study on effects of foliar spraying and soil split application of humic acid on vegetative characteristics and flower yield of saffron (Crocus sativus L.)', Electronic Journal of Crop Production, 11(2), pp.123-132. magiran.com/p1890605
محمدحسین امینی فرد ؛ فریده احمدی. "بررسی و مقایسه تاثیر محلول پاشی و مصرف خاکی اسید هیومیک بر ویژگی های رشدی و عملکرد گل زعفران". مجله تولید گیاهان زراعی، 11 ،2 ، 1397، 123-132. magiran.com/p1890605
Mohammad Hossein Aminifard . "Study on effects of foliar spraying and soil split application of humic acid on vegetative characteristics and flower yield of saffron (Crocus sativus L.)", Electronic Journal of Crop Production, 11, 2, 2018, 123-132. magiran.com/p1890605
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال