ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی منصوری ، مرجان فروزنده شهرکی، محمد امین عرفان منش، (1397). بررسی وضعیت و عوامل موثر بر استنادشدگی برون دادهای پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک کشور با استفاده از پروانه های ثبت اختراع طی سال های 2015-2000، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 15(3)، 126-131. magiran.com/p1890674
Ali Mansouri , Marjan Forouzandeh, Shahraki, Mohammad Amin Erfanmanesh, (2018). Status and Factors Associated with Citedness of Scholarly Outputs by Patents for the Type 1 Medical Science Universities in Iran during the Years 2000-2015, Health Information Management, 15(3), 126-131. magiran.com/p1890674
علی منصوری ، مرجان فروزنده شهرکی، محمد امین عرفان منش، بررسی وضعیت و عوامل موثر بر استنادشدگی برون دادهای پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک کشور با استفاده از پروانه های ثبت اختراع طی سال های 2015-2000. نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 1397؛ 15(3): 126-131. magiran.com/p1890674
Ali Mansouri , Marjan Forouzandeh, Shahraki, Mohammad Amin Erfanmanesh, Status and Factors Associated with Citedness of Scholarly Outputs by Patents for the Type 1 Medical Science Universities in Iran during the Years 2000-2015, Health Information Management, 2018; 15(3): 126-131. magiran.com/p1890674
علی منصوری ، مرجان فروزنده شهرکی، محمد امین عرفان منش، "بررسی وضعیت و عوامل موثر بر استنادشدگی برون دادهای پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک کشور با استفاده از پروانه های ثبت اختراع طی سال های 2015-2000"، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت 15، شماره 3 (1397): 126-131. magiran.com/p1890674
Ali Mansouri , Marjan Forouzandeh, Shahraki, Mohammad Amin Erfanmanesh, "Status and Factors Associated with Citedness of Scholarly Outputs by Patents for the Type 1 Medical Science Universities in Iran during the Years 2000-2015", Health Information Management 15, no.3 (2018): 126-131. magiran.com/p1890674
علی منصوری ، مرجان فروزنده شهرکی، محمد امین عرفان منش، (1397). 'بررسی وضعیت و عوامل موثر بر استنادشدگی برون دادهای پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک کشور با استفاده از پروانه های ثبت اختراع طی سال های 2015-2000'، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 15(3)، صص.126-131. magiran.com/p1890674
Ali Mansouri , Marjan Forouzandeh, Shahraki, Mohammad Amin Erfanmanesh, (2018). 'Status and Factors Associated with Citedness of Scholarly Outputs by Patents for the Type 1 Medical Science Universities in Iran during the Years 2000-2015', Health Information Management, 15(3), pp.126-131. magiran.com/p1890674
علی منصوری ؛ مرجان فروزنده شهرکی؛ محمد امین عرفان منش. "بررسی وضعیت و عوامل موثر بر استنادشدگی برون دادهای پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک کشور با استفاده از پروانه های ثبت اختراع طی سال های 2015-2000". نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 15 ،3 ، 1397، 126-131. magiran.com/p1890674
Ali Mansouri ; Marjan Forouzandeh; Shahraki; Mohammad Amin Erfanmanesh. "Status and Factors Associated with Citedness of Scholarly Outputs by Patents for the Type 1 Medical Science Universities in Iran during the Years 2000-2015", Health Information Management, 15, 3, 2018, 126-131. magiran.com/p1890674
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال