ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه مطلبی، محمد علیزاده ، سجاد فرجی دیزجی، (1397). برآورد اقتصاد سایه و فرار مالیاتی با در نظر گرفتن عوامل رفتاری، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 7(27)، 141-167. magiran.com/p1890762
masoumeh motallebi, mahammad alizadeh , sajjad faraji , (2018). Estimating Shadow Economy and Tax Evasion by Considering Behavioral Factors, Quarterly Journal of Applied Economics Studiesin Iran, 7(27), 141-167. magiran.com/p1890762
معصومه مطلبی، محمد علیزاده ، سجاد فرجی دیزجی، برآورد اقتصاد سایه و فرار مالیاتی با در نظر گرفتن عوامل رفتاری. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 1397؛ 7(27): 141-167. magiran.com/p1890762
masoumeh motallebi, mahammad alizadeh , sajjad faraji , Estimating Shadow Economy and Tax Evasion by Considering Behavioral Factors, Quarterly Journal of Applied Economics Studiesin Iran, 2018; 7(27): 141-167. magiran.com/p1890762
معصومه مطلبی، محمد علیزاده ، سجاد فرجی دیزجی، "برآورد اقتصاد سایه و فرار مالیاتی با در نظر گرفتن عوامل رفتاری"، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 7، شماره 27 (1397): 141-167. magiran.com/p1890762
masoumeh motallebi, mahammad alizadeh , sajjad faraji , "Estimating Shadow Economy and Tax Evasion by Considering Behavioral Factors", Quarterly Journal of Applied Economics Studiesin Iran 7, no.27 (2018): 141-167. magiran.com/p1890762
معصومه مطلبی، محمد علیزاده ، سجاد فرجی دیزجی، (1397). 'برآورد اقتصاد سایه و فرار مالیاتی با در نظر گرفتن عوامل رفتاری'، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 7(27)، صص.141-167. magiran.com/p1890762
masoumeh motallebi, mahammad alizadeh , sajjad faraji , (2018). 'Estimating Shadow Economy and Tax Evasion by Considering Behavioral Factors', Quarterly Journal of Applied Economics Studiesin Iran, 7(27), pp.141-167. magiran.com/p1890762
معصومه مطلبی؛ محمد علیزاده ؛ سجاد فرجی دیزجی. "برآورد اقتصاد سایه و فرار مالیاتی با در نظر گرفتن عوامل رفتاری". فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 7 ،27 ، 1397، 141-167. magiran.com/p1890762
masoumeh motallebi; mahammad alizadeh ; sajjad faraji . "Estimating Shadow Economy and Tax Evasion by Considering Behavioral Factors", Quarterly Journal of Applied Economics Studiesin Iran, 7, 27, 2018, 141-167. magiran.com/p1890762
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال