ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین عندلیب ، (1397). جایگاه ارتکاز در فهم احکام شرعی، فصلنامه فقه اهل بیت، 22(87)، 57-85. magiran.com/p1890915
Hussein Andalib , (2018). The Position of Irtikaz in Understanding the Shar’i Rulings, Fiqh - e - Ahl - e - Bait, 22(87), 57-85. magiran.com/p1890915
حسین عندلیب ، جایگاه ارتکاز در فهم احکام شرعی. فصلنامه فقه اهل بیت، 1397؛ 22(87): 57-85. magiran.com/p1890915
Hussein Andalib , The Position of Irtikaz in Understanding the Shar’i Rulings, Fiqh - e - Ahl - e - Bait, 2018; 22(87): 57-85. magiran.com/p1890915
حسین عندلیب ، "جایگاه ارتکاز در فهم احکام شرعی"، فصلنامه فقه اهل بیت 22، شماره 87 (1397): 57-85. magiran.com/p1890915
Hussein Andalib , "The Position of Irtikaz in Understanding the Shar’i Rulings", Fiqh - e - Ahl - e - Bait 22, no.87 (2018): 57-85. magiran.com/p1890915
حسین عندلیب ، (1397). 'جایگاه ارتکاز در فهم احکام شرعی'، فصلنامه فقه اهل بیت، 22(87)، صص.57-85. magiran.com/p1890915
Hussein Andalib , (2018). 'The Position of Irtikaz in Understanding the Shar’i Rulings', Fiqh - e - Ahl - e - Bait, 22(87), pp.57-85. magiran.com/p1890915
حسین عندلیب . "جایگاه ارتکاز در فهم احکام شرعی". فصلنامه فقه اهل بیت، 22 ،87 ، 1397، 57-85. magiran.com/p1890915
Hussein Andalib . "The Position of Irtikaz in Understanding the Shar’i Rulings", Fiqh - e - Ahl - e - Bait, 22, 87, 2018, 57-85. magiran.com/p1890915
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال