ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میلاد عباسی، پروین نصیری، رقیه جعفری تالارپشتی، سید محمدرضا تقوی، سعید اعرابی، روح الله فلاح مدواری، محمدحسین ابراهیمی، مریم قلع جهی ، (1397). بررسی ارتباط مواجهه و آزردگی صوتی با کلسترول، تری گلیسیرید و فشار خون در کارگران صنایع نساجی، مجله بهداشت و ایمنی کار، 8(3)، 223-236. magiran.com/p1890923
Milad Abbasi , Parvin Nassiri , Roghay’eh Jaffari Talaar poshti , Seyed Mohammadreza Taghavi , Saeid Aarabi , Rohollah Fallah Madvari , Mohammad Hossein Ebrahimi , Maryam Ghaljahi , (2018). Investigation the relationship between occupational noise exposure and noise annoyance with blood pressure, serum cholesterol and triglyceride levels among workers of a textile industry, Journal of Health and Safety at Work, 8(3), 223-236. magiran.com/p1890923
میلاد عباسی، پروین نصیری، رقیه جعفری تالارپشتی، سید محمدرضا تقوی، سعید اعرابی، روح الله فلاح مدواری، محمدحسین ابراهیمی، مریم قلع جهی ، بررسی ارتباط مواجهه و آزردگی صوتی با کلسترول، تری گلیسیرید و فشار خون در کارگران صنایع نساجی. مجله بهداشت و ایمنی کار، 1397؛ 8(3): 223-236. magiran.com/p1890923
Milad Abbasi , Parvin Nassiri , Roghay’eh Jaffari Talaar poshti , Seyed Mohammadreza Taghavi , Saeid Aarabi , Rohollah Fallah Madvari , Mohammad Hossein Ebrahimi , Maryam Ghaljahi , Investigation the relationship between occupational noise exposure and noise annoyance with blood pressure, serum cholesterol and triglyceride levels among workers of a textile industry, Journal of Health and Safety at Work, 2018; 8(3): 223-236. magiran.com/p1890923
میلاد عباسی، پروین نصیری، رقیه جعفری تالارپشتی، سید محمدرضا تقوی، سعید اعرابی، روح الله فلاح مدواری، محمدحسین ابراهیمی، مریم قلع جهی ، "بررسی ارتباط مواجهه و آزردگی صوتی با کلسترول، تری گلیسیرید و فشار خون در کارگران صنایع نساجی"، مجله بهداشت و ایمنی کار 8، شماره 3 (1397): 223-236. magiran.com/p1890923
Milad Abbasi , Parvin Nassiri , Roghay’eh Jaffari Talaar poshti , Seyed Mohammadreza Taghavi , Saeid Aarabi , Rohollah Fallah Madvari , Mohammad Hossein Ebrahimi , Maryam Ghaljahi , " Investigation the relationship between occupational noise exposure and noise annoyance with blood pressure, serum cholesterol and triglyceride levels among workers of a textile industry", Journal of Health and Safety at Work 8, no.3 (2018): 223-236. magiran.com/p1890923
میلاد عباسی، پروین نصیری، رقیه جعفری تالارپشتی، سید محمدرضا تقوی، سعید اعرابی، روح الله فلاح مدواری، محمدحسین ابراهیمی، مریم قلع جهی ، (1397). 'بررسی ارتباط مواجهه و آزردگی صوتی با کلسترول، تری گلیسیرید و فشار خون در کارگران صنایع نساجی'، مجله بهداشت و ایمنی کار، 8(3)، صص.223-236. magiran.com/p1890923
Milad Abbasi , Parvin Nassiri , Roghay’eh Jaffari Talaar poshti , Seyed Mohammadreza Taghavi , Saeid Aarabi , Rohollah Fallah Madvari , Mohammad Hossein Ebrahimi , Maryam Ghaljahi , (2018). ' Investigation the relationship between occupational noise exposure and noise annoyance with blood pressure, serum cholesterol and triglyceride levels among workers of a textile industry', Journal of Health and Safety at Work, 8(3), pp.223-236. magiran.com/p1890923
میلاد عباسی؛ پروین نصیری؛ رقیه جعفری تالارپشتی؛ سید محمدرضا تقوی؛ سعید اعرابی؛ روح الله فلاح مدواری؛ محمدحسین ابراهیمی؛ مریم قلع جهی . "بررسی ارتباط مواجهه و آزردگی صوتی با کلسترول، تری گلیسیرید و فشار خون در کارگران صنایع نساجی". مجله بهداشت و ایمنی کار، 8 ،3 ، 1397، 223-236. magiran.com/p1890923
Milad Abbasi ; Parvin Nassiri ; Roghay’eh Jaffari Talaar poshti ; Seyed Mohammadreza Taghavi ; Saeid Aarabi ; Rohollah Fallah Madvari ; Mohammad Hossein Ebrahimi ; Maryam Ghaljahi . " Investigation the relationship between occupational noise exposure and noise annoyance with blood pressure, serum cholesterol and triglyceride levels among workers of a textile industry", Journal of Health and Safety at Work, 8, 3, 2018, 223-236. magiran.com/p1890923
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال