ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسفندیار صفری ، (1397). تبیین گستره و ناکارآیی استقلالی قاعده احسان، فصلنامه فقه اهل بیت، 22(87)، 179-205. magiran.com/p1890929
Esfandiar Safari , (2018). Clarifying the Scope of Principle of Beneficence and Its dependent effectiveness, Fiqh - e - Ahl - e - Bait, 22(87), 179-205. magiran.com/p1890929
اسفندیار صفری ، تبیین گستره و ناکارآیی استقلالی قاعده احسان. فصلنامه فقه اهل بیت، 1397؛ 22(87): 179-205. magiran.com/p1890929
Esfandiar Safari , Clarifying the Scope of Principle of Beneficence and Its dependent effectiveness, Fiqh - e - Ahl - e - Bait, 2018; 22(87): 179-205. magiran.com/p1890929
اسفندیار صفری ، "تبیین گستره و ناکارآیی استقلالی قاعده احسان"، فصلنامه فقه اهل بیت 22، شماره 87 (1397): 179-205. magiran.com/p1890929
Esfandiar Safari , "Clarifying the Scope of Principle of Beneficence and Its dependent effectiveness", Fiqh - e - Ahl - e - Bait 22, no.87 (2018): 179-205. magiran.com/p1890929
اسفندیار صفری ، (1397). 'تبیین گستره و ناکارآیی استقلالی قاعده احسان'، فصلنامه فقه اهل بیت، 22(87)، صص.179-205. magiran.com/p1890929
Esfandiar Safari , (2018). 'Clarifying the Scope of Principle of Beneficence and Its dependent effectiveness', Fiqh - e - Ahl - e - Bait, 22(87), pp.179-205. magiran.com/p1890929
اسفندیار صفری . "تبیین گستره و ناکارآیی استقلالی قاعده احسان". فصلنامه فقه اهل بیت، 22 ،87 ، 1397، 179-205. magiran.com/p1890929
Esfandiar Safari . "Clarifying the Scope of Principle of Beneficence and Its dependent effectiveness", Fiqh - e - Ahl - e - Bait, 22, 87, 2018, 179-205. magiran.com/p1890929
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال