ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی مرادی، مهدی گنج خانلو ، ابوالفضل زالی، مهدی دهقان بنادکی، (1397). تاثیر منابع مختلف چربی بر عملکرد و شاخص های فعالیت کبدی گاوهای شیری هلشتاین در دوره انتقال، مجله علوم دامی ایران، 49(2)، 193-201. magiran.com/p1891120
Hadi Moradi, Mahdi Ganjkhanlou , Abolfazl Zali, Mehdi Dehghan Banadaky , (2018). The effect of different sources of fatty acids on the performance and liver function indices in Holstein dairy cows during transition period, Iranian Journal of Animal Science, 49(2), 193-201. magiran.com/p1891120
هادی مرادی، مهدی گنج خانلو ، ابوالفضل زالی، مهدی دهقان بنادکی، تاثیر منابع مختلف چربی بر عملکرد و شاخص های فعالیت کبدی گاوهای شیری هلشتاین در دوره انتقال. مجله علوم دامی ایران، 1397؛ 49(2): 193-201. magiran.com/p1891120
Hadi Moradi, Mahdi Ganjkhanlou , Abolfazl Zali, Mehdi Dehghan Banadaky , The effect of different sources of fatty acids on the performance and liver function indices in Holstein dairy cows during transition period, Iranian Journal of Animal Science, 2018; 49(2): 193-201. magiran.com/p1891120
هادی مرادی، مهدی گنج خانلو ، ابوالفضل زالی، مهدی دهقان بنادکی، "تاثیر منابع مختلف چربی بر عملکرد و شاخص های فعالیت کبدی گاوهای شیری هلشتاین در دوره انتقال"، مجله علوم دامی ایران 49، شماره 2 (1397): 193-201. magiran.com/p1891120
Hadi Moradi, Mahdi Ganjkhanlou , Abolfazl Zali, Mehdi Dehghan Banadaky , "The effect of different sources of fatty acids on the performance and liver function indices in Holstein dairy cows during transition period", Iranian Journal of Animal Science 49, no.2 (2018): 193-201. magiran.com/p1891120
هادی مرادی، مهدی گنج خانلو ، ابوالفضل زالی، مهدی دهقان بنادکی، (1397). 'تاثیر منابع مختلف چربی بر عملکرد و شاخص های فعالیت کبدی گاوهای شیری هلشتاین در دوره انتقال'، مجله علوم دامی ایران، 49(2)، صص.193-201. magiran.com/p1891120
Hadi Moradi, Mahdi Ganjkhanlou , Abolfazl Zali, Mehdi Dehghan Banadaky , (2018). 'The effect of different sources of fatty acids on the performance and liver function indices in Holstein dairy cows during transition period', Iranian Journal of Animal Science, 49(2), pp.193-201. magiran.com/p1891120
هادی مرادی؛ مهدی گنج خانلو ؛ ابوالفضل زالی؛ مهدی دهقان بنادکی. "تاثیر منابع مختلف چربی بر عملکرد و شاخص های فعالیت کبدی گاوهای شیری هلشتاین در دوره انتقال". مجله علوم دامی ایران، 49 ،2 ، 1397، 193-201. magiran.com/p1891120
Hadi Moradi; Mahdi Ganjkhanlou ; Abolfazl Zali; Mehdi Dehghan Banadaky . "The effect of different sources of fatty acids on the performance and liver function indices in Holstein dairy cows during transition period", Iranian Journal of Animal Science, 49, 2, 2018, 193-201. magiran.com/p1891120
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال