ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لاله حکمی، حسین مهربان ، علی محرری، محمد باقر صیاد، (1397). برآورد فراسنجه های ژنتیکی و پدیدگانی نسبت چربی به پروتئین شیر گاوهای هلشتاین با استفاده از مدل تابعیت تصادفی، مجله علوم دامی ایران، 49(2)، 213-221. magiran.com/p1891124
Laleh Hakami, Hossein Mehrban , Ali Moharrery, Mohammad bagher Sayyadnejad , (2018). Estimation of genetic and phenotypic parameters for milk fat to protein ratio of Holstein dairy cattle in Iran using random regression model, Iranian Journal of Animal Science, 49(2), 213-221. magiran.com/p1891124
لاله حکمی، حسین مهربان ، علی محرری، محمد باقر صیاد، برآورد فراسنجه های ژنتیکی و پدیدگانی نسبت چربی به پروتئین شیر گاوهای هلشتاین با استفاده از مدل تابعیت تصادفی. مجله علوم دامی ایران، 1397؛ 49(2): 213-221. magiran.com/p1891124
Laleh Hakami, Hossein Mehrban , Ali Moharrery, Mohammad bagher Sayyadnejad , Estimation of genetic and phenotypic parameters for milk fat to protein ratio of Holstein dairy cattle in Iran using random regression model, Iranian Journal of Animal Science, 2018; 49(2): 213-221. magiran.com/p1891124
لاله حکمی، حسین مهربان ، علی محرری، محمد باقر صیاد، "برآورد فراسنجه های ژنتیکی و پدیدگانی نسبت چربی به پروتئین شیر گاوهای هلشتاین با استفاده از مدل تابعیت تصادفی"، مجله علوم دامی ایران 49، شماره 2 (1397): 213-221. magiran.com/p1891124
Laleh Hakami, Hossein Mehrban , Ali Moharrery, Mohammad bagher Sayyadnejad , "Estimation of genetic and phenotypic parameters for milk fat to protein ratio of Holstein dairy cattle in Iran using random regression model", Iranian Journal of Animal Science 49, no.2 (2018): 213-221. magiran.com/p1891124
لاله حکمی، حسین مهربان ، علی محرری، محمد باقر صیاد، (1397). 'برآورد فراسنجه های ژنتیکی و پدیدگانی نسبت چربی به پروتئین شیر گاوهای هلشتاین با استفاده از مدل تابعیت تصادفی'، مجله علوم دامی ایران، 49(2)، صص.213-221. magiran.com/p1891124
Laleh Hakami, Hossein Mehrban , Ali Moharrery, Mohammad bagher Sayyadnejad , (2018). 'Estimation of genetic and phenotypic parameters for milk fat to protein ratio of Holstein dairy cattle in Iran using random regression model', Iranian Journal of Animal Science, 49(2), pp.213-221. magiran.com/p1891124
لاله حکمی؛ حسین مهربان ؛ علی محرری؛ محمد باقر صیاد. "برآورد فراسنجه های ژنتیکی و پدیدگانی نسبت چربی به پروتئین شیر گاوهای هلشتاین با استفاده از مدل تابعیت تصادفی". مجله علوم دامی ایران، 49 ،2 ، 1397، 213-221. magiran.com/p1891124
Laleh Hakami; Hossein Mehrban ; Ali Moharrery; Mohammad bagher Sayyadnejad . "Estimation of genetic and phenotypic parameters for milk fat to protein ratio of Holstein dairy cattle in Iran using random regression model", Iranian Journal of Animal Science, 49, 2, 2018, 213-221. magiran.com/p1891124
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال