ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسین فلاحی، حسین مرادی شهربابک ، محمد مرادی شهربابک ، رستم عبدالهی آرپناهی، (1397). بررسی جمعیت موثر، نامتعادلی پیوستگی و ساختار بلوک تک جوری در گاومیش های نژاد آذربایجانی با استفاده از تراشه های متراکم نشانگری، مجله علوم دامی ایران، 49(2)، 247-255. magiran.com/p1891131
Mohammad Hossein Fallahi, Hossein Moradi Shahrbabak , Mohammad Moradi Shahrbabak, Rostam Abdollahi Arpanahi, (2018). Invistigation of effictive populatioin, linkage disequilibrium and haplotype block structure in Azarbaijani breed buffalo using high density SNP markers, Iranian Journal of Animal Science, 49(2), 247-255. magiran.com/p1891131
محمدحسین فلاحی، حسین مرادی شهربابک ، محمد مرادی شهربابک ، رستم عبدالهی آرپناهی، بررسی جمعیت موثر، نامتعادلی پیوستگی و ساختار بلوک تک جوری در گاومیش های نژاد آذربایجانی با استفاده از تراشه های متراکم نشانگری. مجله علوم دامی ایران، 1397؛ 49(2): 247-255. magiran.com/p1891131
Mohammad Hossein Fallahi, Hossein Moradi Shahrbabak , Mohammad Moradi Shahrbabak, Rostam Abdollahi Arpanahi, Invistigation of effictive populatioin, linkage disequilibrium and haplotype block structure in Azarbaijani breed buffalo using high density SNP markers, Iranian Journal of Animal Science, 2018; 49(2): 247-255. magiran.com/p1891131
محمدحسین فلاحی، حسین مرادی شهربابک ، محمد مرادی شهربابک ، رستم عبدالهی آرپناهی، "بررسی جمعیت موثر، نامتعادلی پیوستگی و ساختار بلوک تک جوری در گاومیش های نژاد آذربایجانی با استفاده از تراشه های متراکم نشانگری"، مجله علوم دامی ایران 49، شماره 2 (1397): 247-255. magiran.com/p1891131
Mohammad Hossein Fallahi, Hossein Moradi Shahrbabak , Mohammad Moradi Shahrbabak, Rostam Abdollahi Arpanahi, "Invistigation of effictive populatioin, linkage disequilibrium and haplotype block structure in Azarbaijani breed buffalo using high density SNP markers", Iranian Journal of Animal Science 49, no.2 (2018): 247-255. magiran.com/p1891131
محمدحسین فلاحی، حسین مرادی شهربابک ، محمد مرادی شهربابک ، رستم عبدالهی آرپناهی، (1397). 'بررسی جمعیت موثر، نامتعادلی پیوستگی و ساختار بلوک تک جوری در گاومیش های نژاد آذربایجانی با استفاده از تراشه های متراکم نشانگری'، مجله علوم دامی ایران، 49(2)، صص.247-255. magiran.com/p1891131
Mohammad Hossein Fallahi, Hossein Moradi Shahrbabak , Mohammad Moradi Shahrbabak, Rostam Abdollahi Arpanahi, (2018). 'Invistigation of effictive populatioin, linkage disequilibrium and haplotype block structure in Azarbaijani breed buffalo using high density SNP markers', Iranian Journal of Animal Science, 49(2), pp.247-255. magiran.com/p1891131
محمدحسین فلاحی؛ حسین مرادی شهربابک ؛ محمد مرادی شهربابک ؛ رستم عبدالهی آرپناهی. "بررسی جمعیت موثر، نامتعادلی پیوستگی و ساختار بلوک تک جوری در گاومیش های نژاد آذربایجانی با استفاده از تراشه های متراکم نشانگری". مجله علوم دامی ایران، 49 ،2 ، 1397، 247-255. magiran.com/p1891131
Mohammad Hossein Fallahi; Hossein Moradi Shahrbabak ; Mohammad Moradi Shahrbabak; Rostam Abdollahi Arpanahi. "Invistigation of effictive populatioin, linkage disequilibrium and haplotype block structure in Azarbaijani breed buffalo using high density SNP markers", Iranian Journal of Animal Science, 49, 2, 2018, 247-255. magiran.com/p1891131
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال