ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد وهابزاده پسیخانی، ندا گیلانی ، آزاده ابراهیمیان پیربازاری، (1396). بررسی عملکرد فوتوکاتالیستی نانولوله های هم‏راستای تیتانیوم دی اکسید در محلول های آلاینده آلی دارای هیدروژن پراکسید، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 36(4)، 137-144. magiran.com/p1891243
Javad Vahabzadeh Pasikhani, Neda Gilani , Azadeh Ebrahimian Pirbazari, (2018). Investigation the Photocatalytic Performance of Aligned Titanium Dioxide Nanotubes in an Organic Pollutant Solution Containing Hydrogen Peroxide, Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, 36(4), 137-144. magiran.com/p1891243
جواد وهابزاده پسیخانی، ندا گیلانی ، آزاده ابراهیمیان پیربازاری، بررسی عملکرد فوتوکاتالیستی نانولوله های هم‏راستای تیتانیوم دی اکسید در محلول های آلاینده آلی دارای هیدروژن پراکسید. نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 1396؛ 36(4): 137-144. magiran.com/p1891243
Javad Vahabzadeh Pasikhani, Neda Gilani , Azadeh Ebrahimian Pirbazari, Investigation the Photocatalytic Performance of Aligned Titanium Dioxide Nanotubes in an Organic Pollutant Solution Containing Hydrogen Peroxide, Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, 2018; 36(4): 137-144. magiran.com/p1891243
جواد وهابزاده پسیخانی، ندا گیلانی ، آزاده ابراهیمیان پیربازاری، "بررسی عملکرد فوتوکاتالیستی نانولوله های هم‏راستای تیتانیوم دی اکسید در محلول های آلاینده آلی دارای هیدروژن پراکسید"، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران 36، شماره 4 (1396): 137-144. magiran.com/p1891243
Javad Vahabzadeh Pasikhani, Neda Gilani , Azadeh Ebrahimian Pirbazari, "Investigation the Photocatalytic Performance of Aligned Titanium Dioxide Nanotubes in an Organic Pollutant Solution Containing Hydrogen Peroxide", Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering 36, no.4 (2018): 137-144. magiran.com/p1891243
جواد وهابزاده پسیخانی، ندا گیلانی ، آزاده ابراهیمیان پیربازاری، (1396). 'بررسی عملکرد فوتوکاتالیستی نانولوله های هم‏راستای تیتانیوم دی اکسید در محلول های آلاینده آلی دارای هیدروژن پراکسید'، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 36(4)، صص.137-144. magiran.com/p1891243
Javad Vahabzadeh Pasikhani, Neda Gilani , Azadeh Ebrahimian Pirbazari, (2018). 'Investigation the Photocatalytic Performance of Aligned Titanium Dioxide Nanotubes in an Organic Pollutant Solution Containing Hydrogen Peroxide', Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, 36(4), pp.137-144. magiran.com/p1891243
جواد وهابزاده پسیخانی؛ ندا گیلانی ؛ آزاده ابراهیمیان پیربازاری. "بررسی عملکرد فوتوکاتالیستی نانولوله های هم‏راستای تیتانیوم دی اکسید در محلول های آلاینده آلی دارای هیدروژن پراکسید". نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 36 ،4 ، 1396، 137-144. magiran.com/p1891243
Javad Vahabzadeh Pasikhani; Neda Gilani ; Azadeh Ebrahimian Pirbazari. "Investigation the Photocatalytic Performance of Aligned Titanium Dioxide Nanotubes in an Organic Pollutant Solution Containing Hydrogen Peroxide", Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, 36, 4, 2018, 137-144. magiran.com/p1891243
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال