ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عارف پیرانی، یحیی یاراحمدی، حمزه احمدیان، ذبیح پیرانی، (1397). مدل ساختاری درگیری تحصیلی بر اساس اهداف پیشرفت و خودتنظیمی با میانجیگری انگیزش تحصیلی در دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر ایلام، فصلنامه نوآوری های آموزشی، 17(67)، 149-172. magiran.com/p1891383
?ref Pir?ni, Yahy? Y?rahmadi, Hamze Ahmadi?n, Zabih Pir?ni, (2018). Structural model of academic engagement based on the achievement and self-regulation goals by the mediating role of educational motivation in the second-cycle secondary school female students of the city of Ilām, Quarterly Journal of Educational Innovations, 17(67), 149-172. magiran.com/p1891383
عارف پیرانی، یحیی یاراحمدی، حمزه احمدیان، ذبیح پیرانی، مدل ساختاری درگیری تحصیلی بر اساس اهداف پیشرفت و خودتنظیمی با میانجیگری انگیزش تحصیلی در دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر ایلام. فصلنامه نوآوری های آموزشی، 1397؛ 17(67): 149-172. magiran.com/p1891383
?ref Pir?ni, Yahy? Y?rahmadi, Hamze Ahmadi?n, Zabih Pir?ni, Structural model of academic engagement based on the achievement and self-regulation goals by the mediating role of educational motivation in the second-cycle secondary school female students of the city of Ilām, Quarterly Journal of Educational Innovations, 2018; 17(67): 149-172. magiran.com/p1891383
عارف پیرانی، یحیی یاراحمدی، حمزه احمدیان، ذبیح پیرانی، "مدل ساختاری درگیری تحصیلی بر اساس اهداف پیشرفت و خودتنظیمی با میانجیگری انگیزش تحصیلی در دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر ایلام"، فصلنامه نوآوری های آموزشی 17، شماره 67 (1397): 149-172. magiran.com/p1891383
?ref Pir?ni, Yahy? Y?rahmadi, Hamze Ahmadi?n, Zabih Pir?ni, "Structural model of academic engagement based on the achievement and self-regulation goals by the mediating role of educational motivation in the second-cycle secondary school female students of the city of Ilām", Quarterly Journal of Educational Innovations 17, no.67 (2018): 149-172. magiran.com/p1891383
عارف پیرانی، یحیی یاراحمدی، حمزه احمدیان، ذبیح پیرانی، (1397). 'مدل ساختاری درگیری تحصیلی بر اساس اهداف پیشرفت و خودتنظیمی با میانجیگری انگیزش تحصیلی در دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر ایلام'، فصلنامه نوآوری های آموزشی، 17(67)، صص.149-172. magiran.com/p1891383
?ref Pir?ni, Yahy? Y?rahmadi, Hamze Ahmadi?n, Zabih Pir?ni, (2018). 'Structural model of academic engagement based on the achievement and self-regulation goals by the mediating role of educational motivation in the second-cycle secondary school female students of the city of Ilām', Quarterly Journal of Educational Innovations, 17(67), pp.149-172. magiran.com/p1891383
عارف پیرانی؛ یحیی یاراحمدی؛ حمزه احمدیان؛ ذبیح پیرانی. "مدل ساختاری درگیری تحصیلی بر اساس اهداف پیشرفت و خودتنظیمی با میانجیگری انگیزش تحصیلی در دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر ایلام". فصلنامه نوآوری های آموزشی، 17 ،67 ، 1397، 149-172. magiran.com/p1891383
?ref Pir?ni; Yahy? Y?rahmadi; Hamze Ahmadi?n; Zabih Pir?ni. "Structural model of academic engagement based on the achievement and self-regulation goals by the mediating role of educational motivation in the second-cycle secondary school female students of the city of Ilām", Quarterly Journal of Educational Innovations, 17, 67, 2018, 149-172. magiran.com/p1891383
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال