ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید زنجیر دار ، مجتبی لیتانی، (1397). تاثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران و میزان استقراض شرکت بر انحراف از سرمایه گذاری مورد انتظار، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 7(27)، 39-58. magiran.com/p1891390
Majid Zanjirdar, Mojtaba Leitani , (2018). Influence of Emotional Trends of Investors and the Company's Borrowing on Deviations from Expected Investment, Journal of Investment Knowledge, 7(27), 39-58. magiran.com/p1891390
مجید زنجیر دار ، مجتبی لیتانی، تاثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران و میزان استقراض شرکت بر انحراف از سرمایه گذاری مورد انتظار. فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1397؛ 7(27): 39-58. magiran.com/p1891390
Majid Zanjirdar, Mojtaba Leitani , Influence of Emotional Trends of Investors and the Company's Borrowing on Deviations from Expected Investment, Journal of Investment Knowledge, 2018; 7(27): 39-58. magiran.com/p1891390
مجید زنجیر دار ، مجتبی لیتانی، "تاثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران و میزان استقراض شرکت بر انحراف از سرمایه گذاری مورد انتظار"، فصلنامه دانش سرمایه گذاری 7، شماره 27 (1397): 39-58. magiran.com/p1891390
Majid Zanjirdar, Mojtaba Leitani , "Influence of Emotional Trends of Investors and the Company's Borrowing on Deviations from Expected Investment", Journal of Investment Knowledge 7, no.27 (2018): 39-58. magiran.com/p1891390
مجید زنجیر دار ، مجتبی لیتانی، (1397). 'تاثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران و میزان استقراض شرکت بر انحراف از سرمایه گذاری مورد انتظار'، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 7(27)، صص.39-58. magiran.com/p1891390
Majid Zanjirdar, Mojtaba Leitani , (2018). 'Influence of Emotional Trends of Investors and the Company's Borrowing on Deviations from Expected Investment', Journal of Investment Knowledge, 7(27), pp.39-58. magiran.com/p1891390
مجید زنجیر دار ؛ مجتبی لیتانی. "تاثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران و میزان استقراض شرکت بر انحراف از سرمایه گذاری مورد انتظار". فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 7 ،27 ، 1397، 39-58. magiran.com/p1891390
Majid Zanjirdar; Mojtaba Leitani . "Influence of Emotional Trends of Investors and the Company's Borrowing on Deviations from Expected Investment", Journal of Investment Knowledge, 7, 27, 2018, 39-58. magiran.com/p1891390
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال