ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا یزدانی ، حبیب مهدیخانی، داریوش احمدی، امین عالی وندی، (1397). تجزیه و تحلیل تاثیر عزت نفس و دانش مالی بر رفتار مالی (مورد مطالعه: سرمایه گذاران حقیقی کارگزاری بانک اقتصاد نوین)، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 7(27)، 59-78. magiran.com/p1891393
Hamid Reza Yazdani, Habib Medikhani, Dariush Ahmadi, Amin Alivandi , (2018). Analyzing the Influence of Self-Esteem and Financial Knowledge on the Financial Behavior (Case study: brokerage of real investors of Eghtesade Novin Bank), Journal of Investment Knowledge, 7(27), 59-78. magiran.com/p1891393
حمیدرضا یزدانی ، حبیب مهدیخانی، داریوش احمدی، امین عالی وندی، تجزیه و تحلیل تاثیر عزت نفس و دانش مالی بر رفتار مالی (مورد مطالعه: سرمایه گذاران حقیقی کارگزاری بانک اقتصاد نوین). فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1397؛ 7(27): 59-78. magiran.com/p1891393
Hamid Reza Yazdani, Habib Medikhani, Dariush Ahmadi, Amin Alivandi , Analyzing the Influence of Self-Esteem and Financial Knowledge on the Financial Behavior (Case study: brokerage of real investors of Eghtesade Novin Bank), Journal of Investment Knowledge, 2018; 7(27): 59-78. magiran.com/p1891393
حمیدرضا یزدانی ، حبیب مهدیخانی، داریوش احمدی، امین عالی وندی، "تجزیه و تحلیل تاثیر عزت نفس و دانش مالی بر رفتار مالی (مورد مطالعه: سرمایه گذاران حقیقی کارگزاری بانک اقتصاد نوین)"، فصلنامه دانش سرمایه گذاری 7، شماره 27 (1397): 59-78. magiran.com/p1891393
Hamid Reza Yazdani, Habib Medikhani, Dariush Ahmadi, Amin Alivandi , "Analyzing the Influence of Self-Esteem and Financial Knowledge on the Financial Behavior (Case study: brokerage of real investors of Eghtesade Novin Bank)", Journal of Investment Knowledge 7, no.27 (2018): 59-78. magiran.com/p1891393
حمیدرضا یزدانی ، حبیب مهدیخانی، داریوش احمدی، امین عالی وندی، (1397). 'تجزیه و تحلیل تاثیر عزت نفس و دانش مالی بر رفتار مالی (مورد مطالعه: سرمایه گذاران حقیقی کارگزاری بانک اقتصاد نوین)'، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 7(27)، صص.59-78. magiran.com/p1891393
Hamid Reza Yazdani, Habib Medikhani, Dariush Ahmadi, Amin Alivandi , (2018). 'Analyzing the Influence of Self-Esteem and Financial Knowledge on the Financial Behavior (Case study: brokerage of real investors of Eghtesade Novin Bank)', Journal of Investment Knowledge, 7(27), pp.59-78. magiran.com/p1891393
حمیدرضا یزدانی ؛ حبیب مهدیخانی؛ داریوش احمدی؛ امین عالی وندی. "تجزیه و تحلیل تاثیر عزت نفس و دانش مالی بر رفتار مالی (مورد مطالعه: سرمایه گذاران حقیقی کارگزاری بانک اقتصاد نوین)". فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 7 ،27 ، 1397، 59-78. magiran.com/p1891393
Hamid Reza Yazdani; Habib Medikhani; Dariush Ahmadi; Amin Alivandi . "Analyzing the Influence of Self-Esteem and Financial Knowledge on the Financial Behavior (Case study: brokerage of real investors of Eghtesade Novin Bank)", Journal of Investment Knowledge, 7, 27, 2018, 59-78. magiran.com/p1891393
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال