ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهمن رسولی، سینا خردیار ، بهمن بنی مهد، (1397). شناسایی، رتبه بندی و تخصیص ریسک های حیاتی مراحل مشارکت عمومی– خصوصی با تکنیک دلفی در بستر اقتصاد مقاومتی(مورد مطالعه: صنعت آب وفاضلاب استان گیلان)، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 7(27)، 125-140. magiran.com/p1891396
Bahman Rassouli, Sina Kheradyar, Bahman Banimahd , (2018). Identify, rank and allocate critical risk the stages of public – Private partnership by Delphi technique in the context of resistance economy (case study: water and sewage industry Guilan Province), Journal of Investment Knowledge, 7(27), 125-140. magiran.com/p1891396
بهمن رسولی، سینا خردیار ، بهمن بنی مهد، شناسایی، رتبه بندی و تخصیص ریسک های حیاتی مراحل مشارکت عمومی– خصوصی با تکنیک دلفی در بستر اقتصاد مقاومتی(مورد مطالعه: صنعت آب وفاضلاب استان گیلان). فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1397؛ 7(27): 125-140. magiran.com/p1891396
Bahman Rassouli, Sina Kheradyar, Bahman Banimahd , Identify, rank and allocate critical risk the stages of public – Private partnership by Delphi technique in the context of resistance economy (case study: water and sewage industry Guilan Province), Journal of Investment Knowledge, 2018; 7(27): 125-140. magiran.com/p1891396
بهمن رسولی، سینا خردیار ، بهمن بنی مهد، "شناسایی، رتبه بندی و تخصیص ریسک های حیاتی مراحل مشارکت عمومی– خصوصی با تکنیک دلفی در بستر اقتصاد مقاومتی(مورد مطالعه: صنعت آب وفاضلاب استان گیلان)"، فصلنامه دانش سرمایه گذاری 7، شماره 27 (1397): 125-140. magiran.com/p1891396
Bahman Rassouli, Sina Kheradyar, Bahman Banimahd , "Identify, rank and allocate critical risk the stages of public – Private partnership by Delphi technique in the context of resistance economy (case study: water and sewage industry Guilan Province)", Journal of Investment Knowledge 7, no.27 (2018): 125-140. magiran.com/p1891396
بهمن رسولی، سینا خردیار ، بهمن بنی مهد، (1397). 'شناسایی، رتبه بندی و تخصیص ریسک های حیاتی مراحل مشارکت عمومی– خصوصی با تکنیک دلفی در بستر اقتصاد مقاومتی(مورد مطالعه: صنعت آب وفاضلاب استان گیلان)'، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 7(27)، صص.125-140. magiran.com/p1891396
Bahman Rassouli, Sina Kheradyar, Bahman Banimahd , (2018). 'Identify, rank and allocate critical risk the stages of public – Private partnership by Delphi technique in the context of resistance economy (case study: water and sewage industry Guilan Province)', Journal of Investment Knowledge, 7(27), pp.125-140. magiran.com/p1891396
بهمن رسولی؛ سینا خردیار ؛ بهمن بنی مهد. "شناسایی، رتبه بندی و تخصیص ریسک های حیاتی مراحل مشارکت عمومی– خصوصی با تکنیک دلفی در بستر اقتصاد مقاومتی(مورد مطالعه: صنعت آب وفاضلاب استان گیلان)". فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 7 ،27 ، 1397، 125-140. magiran.com/p1891396
Bahman Rassouli; Sina Kheradyar; Bahman Banimahd . "Identify, rank and allocate critical risk the stages of public – Private partnership by Delphi technique in the context of resistance economy (case study: water and sewage industry Guilan Province)", Journal of Investment Knowledge, 7, 27, 2018, 125-140. magiran.com/p1891396
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال