ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رسول طهماسبی، علی اصغر انواری رستمی ، عباس خورشیدی، سیدجلال صادقی شریف، (1397). پیش بینی ریسک درماندگی مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های تحلیل عاملی، درخت تصمیم و رگرسیون لجستیک، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 7(27)، 189-206. magiran.com/p1891399
Rasoul Tahmasebi, Ali Asghar Anvary Rostamy, Abbas Khorshidi, Seyyed Jalal Sadeghi Sharif , (2018). Predicting financial distress risk of firms listed in Tehran Stock Exchange using factor analysis, decision tree and logistic regression models, Journal of Investment Knowledge, 7(27), 189-206. magiran.com/p1891399
رسول طهماسبی، علی اصغر انواری رستمی ، عباس خورشیدی، سیدجلال صادقی شریف، پیش بینی ریسک درماندگی مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های تحلیل عاملی، درخت تصمیم و رگرسیون لجستیک. فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1397؛ 7(27): 189-206. magiran.com/p1891399
Rasoul Tahmasebi, Ali Asghar Anvary Rostamy, Abbas Khorshidi, Seyyed Jalal Sadeghi Sharif , Predicting financial distress risk of firms listed in Tehran Stock Exchange using factor analysis, decision tree and logistic regression models, Journal of Investment Knowledge, 2018; 7(27): 189-206. magiran.com/p1891399
رسول طهماسبی، علی اصغر انواری رستمی ، عباس خورشیدی، سیدجلال صادقی شریف، "پیش بینی ریسک درماندگی مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های تحلیل عاملی، درخت تصمیم و رگرسیون لجستیک"، فصلنامه دانش سرمایه گذاری 7، شماره 27 (1397): 189-206. magiran.com/p1891399
Rasoul Tahmasebi, Ali Asghar Anvary Rostamy, Abbas Khorshidi, Seyyed Jalal Sadeghi Sharif , "Predicting financial distress risk of firms listed in Tehran Stock Exchange using factor analysis, decision tree and logistic regression models", Journal of Investment Knowledge 7, no.27 (2018): 189-206. magiran.com/p1891399
رسول طهماسبی، علی اصغر انواری رستمی ، عباس خورشیدی، سیدجلال صادقی شریف، (1397). 'پیش بینی ریسک درماندگی مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های تحلیل عاملی، درخت تصمیم و رگرسیون لجستیک'، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 7(27)، صص.189-206. magiran.com/p1891399
Rasoul Tahmasebi, Ali Asghar Anvary Rostamy, Abbas Khorshidi, Seyyed Jalal Sadeghi Sharif , (2018). 'Predicting financial distress risk of firms listed in Tehran Stock Exchange using factor analysis, decision tree and logistic regression models', Journal of Investment Knowledge, 7(27), pp.189-206. magiran.com/p1891399
رسول طهماسبی؛ علی اصغر انواری رستمی ؛ عباس خورشیدی؛ سیدجلال صادقی شریف. "پیش بینی ریسک درماندگی مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های تحلیل عاملی، درخت تصمیم و رگرسیون لجستیک". فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 7 ،27 ، 1397، 189-206. magiran.com/p1891399
Rasoul Tahmasebi; Ali Asghar Anvary Rostamy; Abbas Khorshidi; Seyyed Jalal Sadeghi Sharif . "Predicting financial distress risk of firms listed in Tehran Stock Exchange using factor analysis, decision tree and logistic regression models", Journal of Investment Knowledge, 7, 27, 2018, 189-206. magiran.com/p1891399
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال