ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهرام بابالویان، هاشم نیکومرام ، حمیدرضا وکیلی فرد، فریدون رهنمای رودپشتی، (1397). ارزیابی و تحلیل وابستگی فرین بین بازار سهام ایران و بازارهای سهام بین‏المللی با استفاده از نظریه ارزش فرین چند متغیره، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 7(27)، 241-256. magiran.com/p1891405
Shahram Babalooyan, Hashem Nikoomaram, Hamid Raza Vakilifard, Fraydoon Rahnamay Roodposhty , (2018). Evaluating Extreme Dependence between Tehran security exchange and international Stock Markets Using multivariate Extreme Value Theory (MEVT), Journal of Investment Knowledge, 7(27), 241-256. magiran.com/p1891405
شهرام بابالویان، هاشم نیکومرام ، حمیدرضا وکیلی فرد، فریدون رهنمای رودپشتی، ارزیابی و تحلیل وابستگی فرین بین بازار سهام ایران و بازارهای سهام بین‏المللی با استفاده از نظریه ارزش فرین چند متغیره. فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1397؛ 7(27): 241-256. magiran.com/p1891405
Shahram Babalooyan, Hashem Nikoomaram, Hamid Raza Vakilifard, Fraydoon Rahnamay Roodposhty , Evaluating Extreme Dependence between Tehran security exchange and international Stock Markets Using multivariate Extreme Value Theory (MEVT), Journal of Investment Knowledge, 2018; 7(27): 241-256. magiran.com/p1891405
شهرام بابالویان، هاشم نیکومرام ، حمیدرضا وکیلی فرد، فریدون رهنمای رودپشتی، "ارزیابی و تحلیل وابستگی فرین بین بازار سهام ایران و بازارهای سهام بین‏المللی با استفاده از نظریه ارزش فرین چند متغیره"، فصلنامه دانش سرمایه گذاری 7، شماره 27 (1397): 241-256. magiran.com/p1891405
Shahram Babalooyan, Hashem Nikoomaram, Hamid Raza Vakilifard, Fraydoon Rahnamay Roodposhty , "Evaluating Extreme Dependence between Tehran security exchange and international Stock Markets Using multivariate Extreme Value Theory (MEVT)", Journal of Investment Knowledge 7, no.27 (2018): 241-256. magiran.com/p1891405
شهرام بابالویان، هاشم نیکومرام ، حمیدرضا وکیلی فرد، فریدون رهنمای رودپشتی، (1397). 'ارزیابی و تحلیل وابستگی فرین بین بازار سهام ایران و بازارهای سهام بین‏المللی با استفاده از نظریه ارزش فرین چند متغیره'، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 7(27)، صص.241-256. magiran.com/p1891405
Shahram Babalooyan, Hashem Nikoomaram, Hamid Raza Vakilifard, Fraydoon Rahnamay Roodposhty , (2018). 'Evaluating Extreme Dependence between Tehran security exchange and international Stock Markets Using multivariate Extreme Value Theory (MEVT)', Journal of Investment Knowledge, 7(27), pp.241-256. magiran.com/p1891405
شهرام بابالویان؛ هاشم نیکومرام ؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ فریدون رهنمای رودپشتی. "ارزیابی و تحلیل وابستگی فرین بین بازار سهام ایران و بازارهای سهام بین‏المللی با استفاده از نظریه ارزش فرین چند متغیره". فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 7 ،27 ، 1397، 241-256. magiran.com/p1891405
Shahram Babalooyan; Hashem Nikoomaram; Hamid Raza Vakilifard; Fraydoon Rahnamay Roodposhty . "Evaluating Extreme Dependence between Tehran security exchange and international Stock Markets Using multivariate Extreme Value Theory (MEVT)", Journal of Investment Knowledge, 7, 27, 2018, 241-256. magiran.com/p1891405
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال