ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن واعظ قاسمی ، محمد طالقانی، محسن شفیعیان، فاطمه بزرگی، (1397). بکارگیری رویکرد مدلسازی ساختاری–تفسیری جهت طراحی مدلی برای بودجه ‏ریزی عملیاتی (مطالعه موردی شرکت سرمایه‏ گذاری غدیر)، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 7(27)، 299-320. magiran.com/p1891413
Mohsen Vaez, Ghasemi, Mohammad Taleghani, Mohsen Shafieyan, Fatemeh Bozorgi , (2018). The application of interpretive structural modeling in designing a model for operational budgeting: A case of Ghadir Investment Company, Journal of Investment Knowledge, 7(27), 299-320. magiran.com/p1891413
محسن واعظ قاسمی ، محمد طالقانی، محسن شفیعیان، فاطمه بزرگی، بکارگیری رویکرد مدلسازی ساختاری–تفسیری جهت طراحی مدلی برای بودجه ‏ریزی عملیاتی (مطالعه موردی شرکت سرمایه‏ گذاری غدیر). فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1397؛ 7(27): 299-320. magiran.com/p1891413
Mohsen Vaez, Ghasemi, Mohammad Taleghani, Mohsen Shafieyan, Fatemeh Bozorgi , The application of interpretive structural modeling in designing a model for operational budgeting: A case of Ghadir Investment Company, Journal of Investment Knowledge, 2018; 7(27): 299-320. magiran.com/p1891413
محسن واعظ قاسمی ، محمد طالقانی، محسن شفیعیان، فاطمه بزرگی، "بکارگیری رویکرد مدلسازی ساختاری–تفسیری جهت طراحی مدلی برای بودجه ‏ریزی عملیاتی (مطالعه موردی شرکت سرمایه‏ گذاری غدیر)"، فصلنامه دانش سرمایه گذاری 7، شماره 27 (1397): 299-320. magiran.com/p1891413
Mohsen Vaez, Ghasemi, Mohammad Taleghani, Mohsen Shafieyan, Fatemeh Bozorgi , "The application of interpretive structural modeling in designing a model for operational budgeting: A case of Ghadir Investment Company", Journal of Investment Knowledge 7, no.27 (2018): 299-320. magiran.com/p1891413
محسن واعظ قاسمی ، محمد طالقانی، محسن شفیعیان، فاطمه بزرگی، (1397). 'بکارگیری رویکرد مدلسازی ساختاری–تفسیری جهت طراحی مدلی برای بودجه ‏ریزی عملیاتی (مطالعه موردی شرکت سرمایه‏ گذاری غدیر)'، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 7(27)، صص.299-320. magiran.com/p1891413
Mohsen Vaez, Ghasemi, Mohammad Taleghani, Mohsen Shafieyan, Fatemeh Bozorgi , (2018). 'The application of interpretive structural modeling in designing a model for operational budgeting: A case of Ghadir Investment Company', Journal of Investment Knowledge, 7(27), pp.299-320. magiran.com/p1891413
محسن واعظ قاسمی ؛ محمد طالقانی؛ محسن شفیعیان؛ فاطمه بزرگی. "بکارگیری رویکرد مدلسازی ساختاری–تفسیری جهت طراحی مدلی برای بودجه ‏ریزی عملیاتی (مطالعه موردی شرکت سرمایه‏ گذاری غدیر)". فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 7 ،27 ، 1397، 299-320. magiran.com/p1891413
Mohsen Vaez; Ghasemi; Mohammad Taleghani; Mohsen Shafieyan; Fatemeh Bozorgi . "The application of interpretive structural modeling in designing a model for operational budgeting: A case of Ghadir Investment Company", Journal of Investment Knowledge, 7, 27, 2018, 299-320. magiran.com/p1891413
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال