ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هاجر مرادیان، علی حقیقت ، هاشم زارع، مهرزاد ابراهیمی، (1397). مدل سازی نوسانات بازده بورس اوراق بهادار تهران مدل MRS-FI-TGARCH و FI-TGARCH، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 7(27)، 321-338. magiran.com/p1891415
Hajar Moradian, Ali Haghighat, Hashem Zare, Mehrzad Ebrahimi , (2018). Modelling of capital market returns fluctuations for Tehran Price Index Return: MRS-FI-TGARCH and FI-TGARCH models, Journal of Investment Knowledge, 7(27), 321-338. magiran.com/p1891415
هاجر مرادیان، علی حقیقت ، هاشم زارع، مهرزاد ابراهیمی، مدل سازی نوسانات بازده بورس اوراق بهادار تهران مدل MRS-FI-TGARCH و FI-TGARCH. فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1397؛ 7(27): 321-338. magiran.com/p1891415
Hajar Moradian, Ali Haghighat, Hashem Zare, Mehrzad Ebrahimi , Modelling of capital market returns fluctuations for Tehran Price Index Return: MRS-FI-TGARCH and FI-TGARCH models, Journal of Investment Knowledge, 2018; 7(27): 321-338. magiran.com/p1891415
هاجر مرادیان، علی حقیقت ، هاشم زارع، مهرزاد ابراهیمی، "مدل سازی نوسانات بازده بورس اوراق بهادار تهران مدل MRS-FI-TGARCH و FI-TGARCH"، فصلنامه دانش سرمایه گذاری 7، شماره 27 (1397): 321-338. magiran.com/p1891415
Hajar Moradian, Ali Haghighat, Hashem Zare, Mehrzad Ebrahimi , "Modelling of capital market returns fluctuations for Tehran Price Index Return: MRS-FI-TGARCH and FI-TGARCH models", Journal of Investment Knowledge 7, no.27 (2018): 321-338. magiran.com/p1891415
هاجر مرادیان، علی حقیقت ، هاشم زارع، مهرزاد ابراهیمی، (1397). 'مدل سازی نوسانات بازده بورس اوراق بهادار تهران مدل MRS-FI-TGARCH و FI-TGARCH'، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 7(27)، صص.321-338. magiran.com/p1891415
Hajar Moradian, Ali Haghighat, Hashem Zare, Mehrzad Ebrahimi , (2018). 'Modelling of capital market returns fluctuations for Tehran Price Index Return: MRS-FI-TGARCH and FI-TGARCH models', Journal of Investment Knowledge, 7(27), pp.321-338. magiran.com/p1891415
هاجر مرادیان؛ علی حقیقت ؛ هاشم زارع؛ مهرزاد ابراهیمی. "مدل سازی نوسانات بازده بورس اوراق بهادار تهران مدل MRS-FI-TGARCH و FI-TGARCH". فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 7 ،27 ، 1397، 321-338. magiran.com/p1891415
Hajar Moradian; Ali Haghighat; Hashem Zare; Mehrzad Ebrahimi . "Modelling of capital market returns fluctuations for Tehran Price Index Return: MRS-FI-TGARCH and FI-TGARCH models", Journal of Investment Knowledge, 7, 27, 2018, 321-338. magiran.com/p1891415
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال