ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه فولادی ، مهدیس کاویانی بروجنی، یوسف رنجبر سودجانی، (1397). اثربخشی روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت (ISDTP) بر اضطراب اجتماعی مادران دارای فرزند با اختلال نشانگان آسپرگر، فصلنامه کودکان استثنایی، 18(2)، 55-64. magiran.com/p1891580
Fatemeh Fooladi Miss, Mahdis Kavyani borujeni Miss, Yusef Ranjbar Sudejani Mr, (2018). Effectiveness of Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) on the Social Anxiety of Mothers of Children with Asperger Syndrome, Journal of Exceptional Children, 18(2), 55-64. magiran.com/p1891580
فاطمه فولادی ، مهدیس کاویانی بروجنی، یوسف رنجبر سودجانی، اثربخشی روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت (ISDTP) بر اضطراب اجتماعی مادران دارای فرزند با اختلال نشانگان آسپرگر. فصلنامه کودکان استثنایی، 1397؛ 18(2): 55-64. magiran.com/p1891580
Fatemeh Fooladi Miss, Mahdis Kavyani borujeni Miss, Yusef Ranjbar Sudejani Mr, Effectiveness of Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) on the Social Anxiety of Mothers of Children with Asperger Syndrome, Journal of Exceptional Children, 2018; 18(2): 55-64. magiran.com/p1891580
فاطمه فولادی ، مهدیس کاویانی بروجنی، یوسف رنجبر سودجانی، "اثربخشی روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت (ISDTP) بر اضطراب اجتماعی مادران دارای فرزند با اختلال نشانگان آسپرگر"، فصلنامه کودکان استثنایی 18، شماره 2 (1397): 55-64. magiran.com/p1891580
Fatemeh Fooladi Miss, Mahdis Kavyani borujeni Miss, Yusef Ranjbar Sudejani Mr, "Effectiveness of Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) on the Social Anxiety of Mothers of Children with Asperger Syndrome", Journal of Exceptional Children 18, no.2 (2018): 55-64. magiran.com/p1891580
فاطمه فولادی ، مهدیس کاویانی بروجنی، یوسف رنجبر سودجانی، (1397). 'اثربخشی روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت (ISDTP) بر اضطراب اجتماعی مادران دارای فرزند با اختلال نشانگان آسپرگر'، فصلنامه کودکان استثنایی، 18(2)، صص.55-64. magiran.com/p1891580
Fatemeh Fooladi Miss, Mahdis Kavyani borujeni Miss, Yusef Ranjbar Sudejani Mr, (2018). 'Effectiveness of Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) on the Social Anxiety of Mothers of Children with Asperger Syndrome', Journal of Exceptional Children, 18(2), pp.55-64. magiran.com/p1891580
فاطمه فولادی ؛ مهدیس کاویانی بروجنی؛ یوسف رنجبر سودجانی. "اثربخشی روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت (ISDTP) بر اضطراب اجتماعی مادران دارای فرزند با اختلال نشانگان آسپرگر". فصلنامه کودکان استثنایی، 18 ،2 ، 1397، 55-64. magiran.com/p1891580
Fatemeh Fooladi Miss; Mahdis Kavyani borujeni Miss; Yusef Ranjbar Sudejani Mr. "Effectiveness of Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) on the Social Anxiety of Mothers of Children with Asperger Syndrome", Journal of Exceptional Children, 18, 2, 2018, 55-64. magiran.com/p1891580
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال