ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم قهرمانی پیرآغاج، سیدمحمود هاشمی ، سارا صعودی، حسین قنبریان، (1397). بررسی فعالیت ماکروفاژهای صفاقی موش C57BL/6 پس از فاگوسیتوز سلول های بنیادی مزانشیمی ژله وارتون آپوپتوز شده، نشریه پژوهش در پزشکی، 42(3)، 160-166. magiran.com/p1891684
Maryam Ghahremani Piraghaj , Seyed mahmod Hashemi , Sara Soudi , Hossein Ghanbarian, (2018). Evaluation of activity of peritoneal macrophages in mouseC57BL/6 after phagocytosis of apoptosis of WJ MSC, Journal of Research In Medical Sciences, 42(3), 160-166. magiran.com/p1891684
مریم قهرمانی پیرآغاج، سیدمحمود هاشمی ، سارا صعودی، حسین قنبریان، بررسی فعالیت ماکروفاژهای صفاقی موش C57BL/6 پس از فاگوسیتوز سلول های بنیادی مزانشیمی ژله وارتون آپوپتوز شده. نشریه پژوهش در پزشکی، 1397؛ 42(3): 160-166. magiran.com/p1891684
Maryam Ghahremani Piraghaj , Seyed mahmod Hashemi , Sara Soudi , Hossein Ghanbarian, Evaluation of activity of peritoneal macrophages in mouseC57BL/6 after phagocytosis of apoptosis of WJ MSC, Journal of Research In Medical Sciences, 2018; 42(3): 160-166. magiran.com/p1891684
مریم قهرمانی پیرآغاج، سیدمحمود هاشمی ، سارا صعودی، حسین قنبریان، "بررسی فعالیت ماکروفاژهای صفاقی موش C57BL/6 پس از فاگوسیتوز سلول های بنیادی مزانشیمی ژله وارتون آپوپتوز شده"، نشریه پژوهش در پزشکی 42، شماره 3 (1397): 160-166. magiran.com/p1891684
Maryam Ghahremani Piraghaj , Seyed mahmod Hashemi , Sara Soudi , Hossein Ghanbarian, "Evaluation of activity of peritoneal macrophages in mouseC57BL/6 after phagocytosis of apoptosis of WJ MSC", Journal of Research In Medical Sciences 42, no.3 (2018): 160-166. magiran.com/p1891684
مریم قهرمانی پیرآغاج، سیدمحمود هاشمی ، سارا صعودی، حسین قنبریان، (1397). 'بررسی فعالیت ماکروفاژهای صفاقی موش C57BL/6 پس از فاگوسیتوز سلول های بنیادی مزانشیمی ژله وارتون آپوپتوز شده'، نشریه پژوهش در پزشکی، 42(3)، صص.160-166. magiran.com/p1891684
Maryam Ghahremani Piraghaj , Seyed mahmod Hashemi , Sara Soudi , Hossein Ghanbarian, (2018). 'Evaluation of activity of peritoneal macrophages in mouseC57BL/6 after phagocytosis of apoptosis of WJ MSC', Journal of Research In Medical Sciences, 42(3), pp.160-166. magiran.com/p1891684
مریم قهرمانی پیرآغاج؛ سیدمحمود هاشمی ؛ سارا صعودی؛ حسین قنبریان. "بررسی فعالیت ماکروفاژهای صفاقی موش C57BL/6 پس از فاگوسیتوز سلول های بنیادی مزانشیمی ژله وارتون آپوپتوز شده". نشریه پژوهش در پزشکی، 42 ،3 ، 1397، 160-166. magiran.com/p1891684
Maryam Ghahremani Piraghaj ; Seyed mahmod Hashemi ; Sara Soudi ; Hossein Ghanbarian. "Evaluation of activity of peritoneal macrophages in mouseC57BL/6 after phagocytosis of apoptosis of WJ MSC", Journal of Research In Medical Sciences, 42, 3, 2018, 160-166. magiran.com/p1891684
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال