ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مینا خاکسار، ولی درهمی ، مهدی رضاییان، (1397). بهبود عملکرد حمله در تیم ربات های فوتبالیست با استفاده از یادگیری تقویتی، مجله مهندسی برق، 48(2)، 585-594. magiran.com/p1891708
M. Khaksar, V. Derhami , M. Rezaeian, (2018). Improve Performance of Attack in the Team Robots Soccer using Reinforcement Learning, Journal of Electrical Engineering, 48(2), 585-594. magiran.com/p1891708
مینا خاکسار، ولی درهمی ، مهدی رضاییان، بهبود عملکرد حمله در تیم ربات های فوتبالیست با استفاده از یادگیری تقویتی. مجله مهندسی برق، 1397؛ 48(2): 585-594. magiran.com/p1891708
M. Khaksar, V. Derhami , M. Rezaeian, Improve Performance of Attack in the Team Robots Soccer using Reinforcement Learning, Journal of Electrical Engineering, 2018; 48(2): 585-594. magiran.com/p1891708
مینا خاکسار، ولی درهمی ، مهدی رضاییان، "بهبود عملکرد حمله در تیم ربات های فوتبالیست با استفاده از یادگیری تقویتی"، مجله مهندسی برق 48، شماره 2 (1397): 585-594. magiran.com/p1891708
M. Khaksar, V. Derhami , M. Rezaeian, "Improve Performance of Attack in the Team Robots Soccer using Reinforcement Learning", Journal of Electrical Engineering 48, no.2 (2018): 585-594. magiran.com/p1891708
مینا خاکسار، ولی درهمی ، مهدی رضاییان، (1397). 'بهبود عملکرد حمله در تیم ربات های فوتبالیست با استفاده از یادگیری تقویتی'، مجله مهندسی برق، 48(2)، صص.585-594. magiran.com/p1891708
M. Khaksar, V. Derhami , M. Rezaeian, (2018). 'Improve Performance of Attack in the Team Robots Soccer using Reinforcement Learning', Journal of Electrical Engineering, 48(2), pp.585-594. magiran.com/p1891708
مینا خاکسار؛ ولی درهمی ؛ مهدی رضاییان. "بهبود عملکرد حمله در تیم ربات های فوتبالیست با استفاده از یادگیری تقویتی". مجله مهندسی برق، 48 ،2 ، 1397، 585-594. magiran.com/p1891708
M. Khaksar; V. Derhami ; M. Rezaeian. "Improve Performance of Attack in the Team Robots Soccer using Reinforcement Learning", Journal of Electrical Engineering, 48, 2, 2018, 585-594. magiran.com/p1891708
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال