ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
گودرز نجفیان ، فرشاد بختیار، علی ناظری، فرزاد افشاری، اکبر قندی، عزتاللهنباتی، عبدالکریم ذاکری، جواد حسن پور، نصرتاللهطباطبایی، محسن یاسایی، سیدمحمود عطا حسینی، منوچهر خدارحمی، احمد رضا نیکزاد، غلامحسین احمدی، رضا نیکوسرشت، احمد جعفرنژاد، حسن عبدی، احمد زارع فیض آبادی، (1397). رخشان، رقم جدید گندم نان آبی با پتانسیل عملکرد بالا، مقاوم به زنگ های گندم، با کیفیت نانوایی خوب و مناسب برای کشت در مزارع آبی مناطق معتدل ایران، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 7(1)، 31-47. magiran.com/p1891927
Goodarz Najafian, Farshad Bakhtiar, Ali Nazeri, Farzad Afshari, Akbar Ghandi, Ezatollah Nabati, Abdolkarim Zakeri, Javad Hassan Pour, Nosratollah Tabatabaei, Mohsen Yassaei, Said Mahmood Atahossaini, Manoochehr Khodarahmi, Ahmad Reza Nikzad, Gholam Hossain Ahmadi, Reza Nikooseresht, Ahmad Jafar Nezhad, Hassan Abdi, Ahmad Zarea Faizabadi , (2018). Rakhshan, New Bread Wheat Cultivar, with High Grain Yield Potential, Resistance to Wheat Rusts and Good Bread Making Quality and Suitable for Irrigated Conditions in Temperate Agro-climatic Zone of Iran, Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 7(1), 31-47. magiran.com/p1891927
گودرز نجفیان ، فرشاد بختیار، علی ناظری، فرزاد افشاری، اکبر قندی، عزتاللهنباتی، عبدالکریم ذاکری، جواد حسن پور، نصرتاللهطباطبایی، محسن یاسایی، سیدمحمود عطا حسینی، منوچهر خدارحمی، احمد رضا نیکزاد، غلامحسین احمدی، رضا نیکوسرشت، احمد جعفرنژاد، حسن عبدی، احمد زارع فیض آبادی، رخشان، رقم جدید گندم نان آبی با پتانسیل عملکرد بالا، مقاوم به زنگ های گندم، با کیفیت نانوایی خوب و مناسب برای کشت در مزارع آبی مناطق معتدل ایران. نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 1397؛ 7(1): 31-47. magiran.com/p1891927
Goodarz Najafian, Farshad Bakhtiar, Ali Nazeri, Farzad Afshari, Akbar Ghandi, Ezatollah Nabati, Abdolkarim Zakeri, Javad Hassan Pour, Nosratollah Tabatabaei, Mohsen Yassaei, Said Mahmood Atahossaini, Manoochehr Khodarahmi, Ahmad Reza Nikzad, Gholam Hossain Ahmadi, Reza Nikooseresht, Ahmad Jafar Nezhad, Hassan Abdi, Ahmad Zarea Faizabadi , Rakhshan, New Bread Wheat Cultivar, with High Grain Yield Potential, Resistance to Wheat Rusts and Good Bread Making Quality and Suitable for Irrigated Conditions in Temperate Agro-climatic Zone of Iran, Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 2018; 7(1): 31-47. magiran.com/p1891927
گودرز نجفیان ، فرشاد بختیار، علی ناظری، فرزاد افشاری، اکبر قندی، عزتاللهنباتی، عبدالکریم ذاکری، جواد حسن پور، نصرتاللهطباطبایی، محسن یاسایی، سیدمحمود عطا حسینی، منوچهر خدارحمی، احمد رضا نیکزاد، غلامحسین احمدی، رضا نیکوسرشت، احمد جعفرنژاد، حسن عبدی، احمد زارع فیض آبادی، "رخشان، رقم جدید گندم نان آبی با پتانسیل عملکرد بالا، مقاوم به زنگ های گندم، با کیفیت نانوایی خوب و مناسب برای کشت در مزارع آبی مناطق معتدل ایران"، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی 7، شماره 1 (1397): 31-47. magiran.com/p1891927
Goodarz Najafian, Farshad Bakhtiar, Ali Nazeri, Farzad Afshari, Akbar Ghandi, Ezatollah Nabati, Abdolkarim Zakeri, Javad Hassan Pour, Nosratollah Tabatabaei, Mohsen Yassaei, Said Mahmood Atahossaini, Manoochehr Khodarahmi, Ahmad Reza Nikzad, Gholam Hossain Ahmadi, Reza Nikooseresht, Ahmad Jafar Nezhad, Hassan Abdi, Ahmad Zarea Faizabadi , "Rakhshan, New Bread Wheat Cultivar, with High Grain Yield Potential, Resistance to Wheat Rusts and Good Bread Making Quality and Suitable for Irrigated Conditions in Temperate Agro-climatic Zone of Iran", Research Achievements for Field and Horticulture Crops 7, no.1 (2018): 31-47. magiran.com/p1891927
گودرز نجفیان ، فرشاد بختیار، علی ناظری، فرزاد افشاری، اکبر قندی، عزتاللهنباتی، عبدالکریم ذاکری، جواد حسن پور، نصرتاللهطباطبایی، محسن یاسایی، سیدمحمود عطا حسینی، منوچهر خدارحمی، احمد رضا نیکزاد، غلامحسین احمدی، رضا نیکوسرشت، احمد جعفرنژاد، حسن عبدی، احمد زارع فیض آبادی، (1397). 'رخشان، رقم جدید گندم نان آبی با پتانسیل عملکرد بالا، مقاوم به زنگ های گندم، با کیفیت نانوایی خوب و مناسب برای کشت در مزارع آبی مناطق معتدل ایران'، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 7(1)، صص.31-47. magiran.com/p1891927
Goodarz Najafian, Farshad Bakhtiar, Ali Nazeri, Farzad Afshari, Akbar Ghandi, Ezatollah Nabati, Abdolkarim Zakeri, Javad Hassan Pour, Nosratollah Tabatabaei, Mohsen Yassaei, Said Mahmood Atahossaini, Manoochehr Khodarahmi, Ahmad Reza Nikzad, Gholam Hossain Ahmadi, Reza Nikooseresht, Ahmad Jafar Nezhad, Hassan Abdi, Ahmad Zarea Faizabadi , (2018). 'Rakhshan, New Bread Wheat Cultivar, with High Grain Yield Potential, Resistance to Wheat Rusts and Good Bread Making Quality and Suitable for Irrigated Conditions in Temperate Agro-climatic Zone of Iran', Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 7(1), pp.31-47. magiran.com/p1891927
گودرز نجفیان ؛ فرشاد بختیار؛ علی ناظری؛ فرزاد افشاری؛ اکبر قندی؛ عزتاللهنباتی؛ عبدالکریم ذاکری؛ جواد حسن پور؛ نصرتاللهطباطبایی؛ محسن یاسایی؛ سیدمحمود عطا حسینی؛ منوچهر خدارحمی؛ احمد رضا نیکزاد؛ غلامحسین احمدی؛ رضا نیکوسرشت؛ احمد جعفرنژاد؛ حسن عبدی؛ احمد زارع فیض آبادی. "رخشان، رقم جدید گندم نان آبی با پتانسیل عملکرد بالا، مقاوم به زنگ های گندم، با کیفیت نانوایی خوب و مناسب برای کشت در مزارع آبی مناطق معتدل ایران". نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 7 ،1 ، 1397، 31-47. magiran.com/p1891927
Goodarz Najafian; Farshad Bakhtiar; Ali Nazeri; Farzad Afshari; Akbar Ghandi; Ezatollah Nabati; Abdolkarim Zakeri; Javad Hassan Pour; Nosratollah Tabatabaei; Mohsen Yassaei; Said Mahmood Atahossaini; Manoochehr Khodarahmi; Ahmad Reza Nikzad; Gholam Hossain Ahmadi; Reza Nikooseresht; Ahmad Jafar Nezhad; Hassan Abdi; Ahmad Zarea Faizabadi . "Rakhshan, New Bread Wheat Cultivar, with High Grain Yield Potential, Resistance to Wheat Rusts and Good Bread Making Quality and Suitable for Irrigated Conditions in Temperate Agro-climatic Zone of Iran", Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 7, 1, 2018, 31-47. magiran.com/p1891927
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال