ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اکبر رسولی، علی محمد خورشید دوست، مجتبی فخاری واحد، (1397). تشخیص مراکز دارای همرفت عمیق و رعد و برق شدید با استفاده از تصاویر سنجنده AVHRR و داده های سنجنده LIS و رابطه آن با بارندگی در جنوب شرق ایران، فصلنامه فضای جغرافیایی، 18(62)، 77-92. magiran.com/p1891950
Ali Akbar Rasuly Dr, Ali Mohammad Khorshiddous Dr, Mojtaba Fakhari vahed Mr , (2018). The Detection of Deep Convection and Severe Lightning and their Relationship with Precipitation by the Use of AVHRR and LIS Satellite Data and Images in Southeast of Iran , Geographic Space, 18(62), 77-92. magiran.com/p1891950
علی اکبر رسولی، علی محمد خورشید دوست، مجتبی فخاری واحد، تشخیص مراکز دارای همرفت عمیق و رعد و برق شدید با استفاده از تصاویر سنجنده AVHRR و داده های سنجنده LIS و رابطه آن با بارندگی در جنوب شرق ایران. فصلنامه فضای جغرافیایی، 1397؛ 18(62): 77-92. magiran.com/p1891950
Ali Akbar Rasuly Dr, Ali Mohammad Khorshiddous Dr, Mojtaba Fakhari vahed Mr , The Detection of Deep Convection and Severe Lightning and their Relationship with Precipitation by the Use of AVHRR and LIS Satellite Data and Images in Southeast of Iran , Geographic Space, 2018; 18(62): 77-92. magiran.com/p1891950
علی اکبر رسولی، علی محمد خورشید دوست، مجتبی فخاری واحد، "تشخیص مراکز دارای همرفت عمیق و رعد و برق شدید با استفاده از تصاویر سنجنده AVHRR و داده های سنجنده LIS و رابطه آن با بارندگی در جنوب شرق ایران"، فصلنامه فضای جغرافیایی 18، شماره 62 (1397): 77-92. magiran.com/p1891950
Ali Akbar Rasuly Dr, Ali Mohammad Khorshiddous Dr, Mojtaba Fakhari vahed Mr , " The Detection of Deep Convection and Severe Lightning and their Relationship with Precipitation by the Use of AVHRR and LIS Satellite Data and Images in Southeast of Iran ", Geographic Space 18, no.62 (2018): 77-92. magiran.com/p1891950
علی اکبر رسولی، علی محمد خورشید دوست، مجتبی فخاری واحد، (1397). 'تشخیص مراکز دارای همرفت عمیق و رعد و برق شدید با استفاده از تصاویر سنجنده AVHRR و داده های سنجنده LIS و رابطه آن با بارندگی در جنوب شرق ایران'، فصلنامه فضای جغرافیایی، 18(62)، صص.77-92. magiran.com/p1891950
Ali Akbar Rasuly Dr, Ali Mohammad Khorshiddous Dr, Mojtaba Fakhari vahed Mr , (2018). ' The Detection of Deep Convection and Severe Lightning and their Relationship with Precipitation by the Use of AVHRR and LIS Satellite Data and Images in Southeast of Iran ', Geographic Space, 18(62), pp.77-92. magiran.com/p1891950
علی اکبر رسولی؛ علی محمد خورشید دوست؛ مجتبی فخاری واحد. "تشخیص مراکز دارای همرفت عمیق و رعد و برق شدید با استفاده از تصاویر سنجنده AVHRR و داده های سنجنده LIS و رابطه آن با بارندگی در جنوب شرق ایران". فصلنامه فضای جغرافیایی، 18 ،62 ، 1397، 77-92. magiran.com/p1891950
Ali Akbar Rasuly Dr; Ali Mohammad Khorshiddous Dr; Mojtaba Fakhari vahed Mr . " The Detection of Deep Convection and Severe Lightning and their Relationship with Precipitation by the Use of AVHRR and LIS Satellite Data and Images in Southeast of Iran ", Geographic Space, 18, 62, 2018, 77-92. magiran.com/p1891950
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال