ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مظفر روستایی، داود صادق زاده اهری، ابراهیم روحی، مقصود حسن پور حسنی، غلامرضا عابدی اصل، ایرج اسکندری، رضا حق پرست، ملک مسعود احمدی، کاظم سلیمانی، رسول اسلامی، رضا رضایی، (1397). گندم رصد سازگار با دیم زارهای سردسیر استان های اردبیل و آذربایجان شرقی، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 7(1)، 107-114. magiran.com/p1891951
Mozafar Roostaei, D. Sadeghzadeg, ahari, E. Roohi, M. Hasanpour, Hosni, G. Abedi asl, I. Eskandari, R. Haghparast, M. Masoudahmadi, K. Soleimani, R. Eslami, R. Rezaei, (2018). Rasad Adoptive Wheat Cultivar for Planting in Cold Drylands of Ardebil and East Azerbaijan Provinces, Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 7(1), 107-114. magiran.com/p1891951
مظفر روستایی، داود صادق زاده اهری، ابراهیم روحی، مقصود حسن پور حسنی، غلامرضا عابدی اصل، ایرج اسکندری، رضا حق پرست، ملک مسعود احمدی، کاظم سلیمانی، رسول اسلامی، رضا رضایی، گندم رصد سازگار با دیم زارهای سردسیر استان های اردبیل و آذربایجان شرقی. نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 1397؛ 7(1): 107-114. magiran.com/p1891951
Mozafar Roostaei, D. Sadeghzadeg, ahari, E. Roohi, M. Hasanpour, Hosni, G. Abedi asl, I. Eskandari, R. Haghparast, M. Masoudahmadi, K. Soleimani, R. Eslami, R. Rezaei, Rasad Adoptive Wheat Cultivar for Planting in Cold Drylands of Ardebil and East Azerbaijan Provinces, Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 2018; 7(1): 107-114. magiran.com/p1891951
مظفر روستایی، داود صادق زاده اهری، ابراهیم روحی، مقصود حسن پور حسنی، غلامرضا عابدی اصل، ایرج اسکندری، رضا حق پرست، ملک مسعود احمدی، کاظم سلیمانی، رسول اسلامی، رضا رضایی، "گندم رصد سازگار با دیم زارهای سردسیر استان های اردبیل و آذربایجان شرقی"، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی 7، شماره 1 (1397): 107-114. magiran.com/p1891951
Mozafar Roostaei, D. Sadeghzadeg, ahari, E. Roohi, M. Hasanpour, Hosni, G. Abedi asl, I. Eskandari, R. Haghparast, M. Masoudahmadi, K. Soleimani, R. Eslami, R. Rezaei, "Rasad Adoptive Wheat Cultivar for Planting in Cold Drylands of Ardebil and East Azerbaijan Provinces", Research Achievements for Field and Horticulture Crops 7, no.1 (2018): 107-114. magiran.com/p1891951
مظفر روستایی، داود صادق زاده اهری، ابراهیم روحی، مقصود حسن پور حسنی، غلامرضا عابدی اصل، ایرج اسکندری، رضا حق پرست، ملک مسعود احمدی، کاظم سلیمانی، رسول اسلامی، رضا رضایی، (1397). 'گندم رصد سازگار با دیم زارهای سردسیر استان های اردبیل و آذربایجان شرقی'، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 7(1)، صص.107-114. magiran.com/p1891951
Mozafar Roostaei, D. Sadeghzadeg, ahari, E. Roohi, M. Hasanpour, Hosni, G. Abedi asl, I. Eskandari, R. Haghparast, M. Masoudahmadi, K. Soleimani, R. Eslami, R. Rezaei, (2018). 'Rasad Adoptive Wheat Cultivar for Planting in Cold Drylands of Ardebil and East Azerbaijan Provinces', Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 7(1), pp.107-114. magiran.com/p1891951
مظفر روستایی؛ داود صادق زاده اهری؛ ابراهیم روحی؛ مقصود حسن پور حسنی؛ غلامرضا عابدی اصل؛ ایرج اسکندری؛ رضا حق پرست؛ ملک مسعود احمدی؛ کاظم سلیمانی؛ رسول اسلامی؛ رضا رضایی. "گندم رصد سازگار با دیم زارهای سردسیر استان های اردبیل و آذربایجان شرقی". نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 7 ،1 ، 1397، 107-114. magiran.com/p1891951
Mozafar Roostaei; D. Sadeghzadeg; ahari; E. Roohi; M. Hasanpour; Hosni; G. Abedi asl; I. Eskandari; R. Haghparast; M. Masoudahmadi; K. Soleimani; R. Eslami; R. Rezaei. "Rasad Adoptive Wheat Cultivar for Planting in Cold Drylands of Ardebil and East Azerbaijan Provinces", Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 7, 1, 2018, 107-114. magiran.com/p1891951
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال