ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نیما ولی بیگ، شهریار ناسخیان، نوشین نظریه، (1397). تحلیل اثر شرایط اقلیمی بر روی فرم کلی و اجزای سازنده یخچال های سنتی در ایران، فصلنامه فضای جغرافیایی، 18(61)، 141-159. magiran.com/p1891955
, (2018). Analyze the impact of climatic conditions on the overall form and components of traditional Ice-houses in Iran, Geographic Space, 18(61), 141-159. magiran.com/p1891955
نیما ولی بیگ، شهریار ناسخیان، نوشین نظریه، تحلیل اثر شرایط اقلیمی بر روی فرم کلی و اجزای سازنده یخچال های سنتی در ایران. فصلنامه فضای جغرافیایی، 1397؛ 18(61): 141-159. magiran.com/p1891955
, Analyze the impact of climatic conditions on the overall form and components of traditional Ice-houses in Iran, Geographic Space, 2018; 18(61): 141-159. magiran.com/p1891955
نیما ولی بیگ، شهریار ناسخیان، نوشین نظریه، "تحلیل اثر شرایط اقلیمی بر روی فرم کلی و اجزای سازنده یخچال های سنتی در ایران"، فصلنامه فضای جغرافیایی 18، شماره 61 (1397): 141-159. magiran.com/p1891955
, "Analyze the impact of climatic conditions on the overall form and components of traditional Ice-houses in Iran", Geographic Space 18, no.61 (2018): 141-159. magiran.com/p1891955
نیما ولی بیگ، شهریار ناسخیان، نوشین نظریه، (1397). 'تحلیل اثر شرایط اقلیمی بر روی فرم کلی و اجزای سازنده یخچال های سنتی در ایران'، فصلنامه فضای جغرافیایی، 18(61)، صص.141-159. magiran.com/p1891955
, (2018). 'Analyze the impact of climatic conditions on the overall form and components of traditional Ice-houses in Iran', Geographic Space, 18(61), pp.141-159. magiran.com/p1891955
نیما ولی بیگ؛ شهریار ناسخیان؛ نوشین نظریه. "تحلیل اثر شرایط اقلیمی بر روی فرم کلی و اجزای سازنده یخچال های سنتی در ایران". فصلنامه فضای جغرافیایی، 18 ،61 ، 1397، 141-159. magiran.com/p1891955
. "Analyze the impact of climatic conditions on the overall form and components of traditional Ice-houses in Iran", Geographic Space, 18, 61, 2018, 141-159. magiran.com/p1891955
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال