ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کریم زهره وندیان orcid ، هاشم کوزه چیان، محمد احسانی، مجتبی امیری، (1397). مدل شناسایی محدودیت ها و موانع پیش روی قابلیت های بازاریابی باشگاه های فوتبال لیگ برتر، مجله مطالعات مدیریت ورزشی، 10(48)، 131-152. magiran.com/p1891972
Karim Zohrevandian, Hashem Koozechian, Mohammad Ehsani, Mojtaba Amiri , (2018). Identification Model of the Marketing Capabilities Constraints and Barriers in Premier League Football Clubs, Journal of Sport Management Review, 10(48), 131-152. magiran.com/p1891972
کریم زهره وندیان orcid ، هاشم کوزه چیان، محمد احسانی، مجتبی امیری، مدل شناسایی محدودیت ها و موانع پیش روی قابلیت های بازاریابی باشگاه های فوتبال لیگ برتر. مجله مطالعات مدیریت ورزشی، 1397؛ 10(48): 131-152. magiran.com/p1891972
Karim Zohrevandian, Hashem Koozechian, Mohammad Ehsani, Mojtaba Amiri , Identification Model of the Marketing Capabilities Constraints and Barriers in Premier League Football Clubs, Journal of Sport Management Review, 2018; 10(48): 131-152. magiran.com/p1891972
کریم زهره وندیان orcid ، هاشم کوزه چیان، محمد احسانی، مجتبی امیری، "مدل شناسایی محدودیت ها و موانع پیش روی قابلیت های بازاریابی باشگاه های فوتبال لیگ برتر"، مجله مطالعات مدیریت ورزشی 10، شماره 48 (1397): 131-152. magiran.com/p1891972
Karim Zohrevandian, Hashem Koozechian, Mohammad Ehsani, Mojtaba Amiri , "Identification Model of the Marketing Capabilities Constraints and Barriers in Premier League Football Clubs", Journal of Sport Management Review 10, no.48 (2018): 131-152. magiran.com/p1891972
کریم زهره وندیان orcid ، هاشم کوزه چیان، محمد احسانی، مجتبی امیری، (1397). 'مدل شناسایی محدودیت ها و موانع پیش روی قابلیت های بازاریابی باشگاه های فوتبال لیگ برتر'، مجله مطالعات مدیریت ورزشی، 10(48)، صص.131-152. magiran.com/p1891972
Karim Zohrevandian, Hashem Koozechian, Mohammad Ehsani, Mojtaba Amiri , (2018). 'Identification Model of the Marketing Capabilities Constraints and Barriers in Premier League Football Clubs', Journal of Sport Management Review, 10(48), pp.131-152. magiran.com/p1891972
کریم زهره وندیان orcid ؛ هاشم کوزه چیان؛ محمد احسانی؛ مجتبی امیری. "مدل شناسایی محدودیت ها و موانع پیش روی قابلیت های بازاریابی باشگاه های فوتبال لیگ برتر". مجله مطالعات مدیریت ورزشی، 10 ،48 ، 1397، 131-152. magiran.com/p1891972
Karim Zohrevandian; Hashem Koozechian; Mohammad Ehsani; Mojtaba Amiri . "Identification Model of the Marketing Capabilities Constraints and Barriers in Premier League Football Clubs", Journal of Sport Management Review, 10, 48, 2018, 131-152. magiran.com/p1891972
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال