ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد فکور، سید شهنام موسوی، پیام محمد حسینی، محسن سعیدی گراغانی، (1396). مقایسه نتایج بازسازی رباط صلیبی قدامی با دو روش جراحی آرتروسکوپیک با هامسترینگ دو لایه و یا چهار لایه، مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، 15(4)، 117-121. magiran.com/p1891981
Mohammad Fakor Dr., S Shahnam Mousavi , Payam Mohammad Hosseini , Mohsen Saeidi Garaghani , (2017). Comparison of Results of Anterior Cruciate Ligament Reconstruction via Two-stranded and Four-stranded Hamstring Autografts, Iranian Journal of Orthopaedic Surgery, 15(4), 117-121. magiran.com/p1891981
محمد فکور، سید شهنام موسوی، پیام محمد حسینی، محسن سعیدی گراغانی، مقایسه نتایج بازسازی رباط صلیبی قدامی با دو روش جراحی آرتروسکوپیک با هامسترینگ دو لایه و یا چهار لایه. مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، 1396؛ 15(4): 117-121. magiran.com/p1891981
Mohammad Fakor Dr., S Shahnam Mousavi , Payam Mohammad Hosseini , Mohsen Saeidi Garaghani , Comparison of Results of Anterior Cruciate Ligament Reconstruction via Two-stranded and Four-stranded Hamstring Autografts, Iranian Journal of Orthopaedic Surgery, 2017; 15(4): 117-121. magiran.com/p1891981
محمد فکور، سید شهنام موسوی، پیام محمد حسینی، محسن سعیدی گراغانی، "مقایسه نتایج بازسازی رباط صلیبی قدامی با دو روش جراحی آرتروسکوپیک با هامسترینگ دو لایه و یا چهار لایه"، مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران 15، شماره 4 (1396): 117-121. magiran.com/p1891981
Mohammad Fakor Dr., S Shahnam Mousavi , Payam Mohammad Hosseini , Mohsen Saeidi Garaghani , "Comparison of Results of Anterior Cruciate Ligament Reconstruction via Two-stranded and Four-stranded Hamstring Autografts", Iranian Journal of Orthopaedic Surgery 15, no.4 (2017): 117-121. magiran.com/p1891981
محمد فکور، سید شهنام موسوی، پیام محمد حسینی، محسن سعیدی گراغانی، (1396). 'مقایسه نتایج بازسازی رباط صلیبی قدامی با دو روش جراحی آرتروسکوپیک با هامسترینگ دو لایه و یا چهار لایه'، مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، 15(4)، صص.117-121. magiran.com/p1891981
Mohammad Fakor Dr., S Shahnam Mousavi , Payam Mohammad Hosseini , Mohsen Saeidi Garaghani , (2017). 'Comparison of Results of Anterior Cruciate Ligament Reconstruction via Two-stranded and Four-stranded Hamstring Autografts', Iranian Journal of Orthopaedic Surgery, 15(4), pp.117-121. magiran.com/p1891981
محمد فکور؛ سید شهنام موسوی؛ پیام محمد حسینی؛ محسن سعیدی گراغانی. "مقایسه نتایج بازسازی رباط صلیبی قدامی با دو روش جراحی آرتروسکوپیک با هامسترینگ دو لایه و یا چهار لایه". مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، 15 ،4 ، 1396، 117-121. magiran.com/p1891981
Mohammad Fakor Dr.; S Shahnam Mousavi ; Payam Mohammad Hosseini ; Mohsen Saeidi Garaghani . "Comparison of Results of Anterior Cruciate Ligament Reconstruction via Two-stranded and Four-stranded Hamstring Autografts", Iranian Journal of Orthopaedic Surgery, 15, 4, 2017, 117-121. magiran.com/p1891981
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال